Fiskus zmienia zdanie – Fundacja Rodzinna małżonków zwolniona z PIT!

W ostatnim czasie, wiele kontrowersji wzbudziła seria niekorzystnych dla podatników interpretacji dotyczących małżonków, którzy decydują się na wspólne założenie fundacji rodzinnej.

  Fundacja Rodzinna małżonków zwolniona z PIT!

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż wypłata świadczeń dla fundatorów, będących jednocześnie małżonkami nie będzie całkowicie zwolniona z podatku, co oznacza, że częściowo będą oni musieli zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Organ wycofał się jednak ze swojego kontrowersyjnego stanowiska.

  25 czerwca Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uwzględnił w całości skargi na wydane 30 kwietnia 2024 r. interpretacje indywidualne (nr 0112-KDIL2-1.4011.114.2024.3.JK oraz 0112-KDIL2-1.4011.113.2024.3.JK), a także zmienił z urzędu zaskarżone pisma, w całości uwzględniając stanowisko Wnioskodawców. Stanowisko to jest krokiem w dobrym kierunku niezaburzonej sukcesji majątku firm rodzinnych oraz zapobiegnie rozdrobnieniu majątkowemu.

  Fundacja małżonków w tarapatach

  Przedmiotowa sprawa dotyczyła małżonków, fundatorów fundacji rodzinnej. Beneficjentami są oni sami oraz ich synowie. Małżonkowie mają wspólność majątkową i wnieśli do fundacji środki z majątku wspólnego na pokrycie funduszu założycielskiego. W spisie mienia przyjęto, że proporcja mienia dla każdego z fundatorów wynosi 50 proc. Po założeniu fundacji chcieli wnieść do niej kolejne składniki pochodzące z majątku wspólnego.

  Fundatorzy wystąpili do Organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej celem otrzymania potwierdzenia, że nie zapłacą PIT od wypłat, które otrzymają z fundacji rodzinnej. Swoje stanowisko argumentowali w następujący sposób – „środki te będą w całości zwolnione z podatku, skoro oboje należą do tzw. zerowej grupy podatkowej zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli najbliższej rodziny.

  Art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT zwolnione z podatku są wypłaty dla:

  fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, beneficjenta fundacji rodzinnej, jeżeli beneficjentem jest fundator albo osoba będąca w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Organ wydał jednak negatywną interpretację w przedstawionej wyżej sprawie. Uznał, że trzeba ustalić proporcję, która określa, w jakim zakresie świadczenia na rzecz beneficjentów są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Dyrektor KIS wskazał, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT stosuje się z zastrzeżeniem ust. 49. W myśl art. 21 ust. 49 zwolnienie ma zastosowanie do części przychodów w proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu.

  Zgodnie z interpretacją mienie wniesione do fundacji rodzinnej w drodze darowizny albo spadku przez małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo danego fundatora można, zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy o fundacji rodzinnej, uznać za wniesione przez tego fundatora, tylko o ile małżonek, zstępni, wstępni lub rodzeństwo tego fundatora nie są jednocześnie pozostałymi fundatorami fundacji rodzinnej.

  Dyrektor KIS stwierdził w efekcie, iż nie można uznać, że skoro fundatorzy pozostają względem siebie w stopniu pokrewieństwa kwalifikującym ich do najbliższej rodziny, zgodnie z powyżej przytoczonym przepisem, to na potrzeby ustalenia proporcji mienia do celów podatku dochodowego każdy z fundatorów wniósł je w wysokości 100%.

  Zwolnienie z PIT dla małżonków-fundatorów

  Małżonkowie złożyli skargi na interpretacje, a które Dyrektor KIS dostrzegł swój błąd i zmienił z urzędu zaskarżone interpretacje oraz uznał stanowisko wnioskodawców za prawidłowe.

  Zgodnie z najnowszym stanowiskiem dyrektora KIS wypłata świadczenia na rzecz wnioskodawcy korzystać będzie w całości ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie artykułu 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT.

  Zmienione stanowisko Dyrektora KIS przywraca sens funkcjonowania fundacji rodzinnej oraz jej ustawowym celom. Fundacje założone przez małżonków nie będą w jawny sposób dyskryminowane. Radzimy jednak zabezpieczyć swoją fundację własną interpretacją indywidualną wydaną dla przyszłego fundatora lub już istniejącej fundacji.

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Adrianna Dąbrowska

  Aplikantka radcowska

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita