Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

W ustawie AML, fundacja rodzinna traktowana jest na tożsamych zasadach jak trust – prawa i obowiązki trustów wynikające z tej ustawy będą mieć zastosowanie do fundacji rodzinnych.

Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Dlatego też, fundacja rodzinna zobowiązana jest do identyfikacji osób będących beneficjentami rzeczywistymi i w następstwie dokonania zgłoszenia (oraz w razie potrzeby aktualizacji danych) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Obowiązek zgłoszenia danych beneficjentów rzeczywistych obejmuje następujące dane: imiona i nazwiska, każde posiadane obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia (tylko w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) oraz informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Powyższy obowiązek powinien być realizowany w terminie 14 dni roboczych od dnia zdarzenia (np. powstania fundacji lub zmian dotyczących danych beneficjentów lub danych fundacji rodzinnej).

Beneficjent rzeczywisty fundacji rodzinnej – czyli kto?

Za beneficjenta rzeczywistego fundacji rodzinnej, zgodnie z ustawą AML może zostać uznany:

  • fundator,
  • członek zarządu,
  • członek rady nadzorczej,
  • beneficjent (w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej) lub grupa osób, w których interesie powstała fundacja (jeśli nie da się określić beneficjentów),
    inna osoba sprawująca kontrolę nad fundacją lub sprawująca w fundacji funkcje równoważne z powyżej wskazanymi.

Istotne jest, że konieczne jest wskazanie wszystkich osób, które mogą zostać uznane za beneficjentów rzeczywistych oraz bieżące aktualizowanie ewentualnych zmian. Niewypełnianie obowiązków związanych ze zgłoszeniem do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 1 mln złotych.

Adrianna Dąbrowska

Aplikantka radcowska

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita