Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskania i przetwarzania przez LITIGATO PŁAWIAK PROKURAT KARCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA danych osobowych:

 • użytkowników strony internetowej;
 • kontrahentów i ich pracowników;
 • oraz osób aplikujących w procesie rekrutacji.

Chcąc zapewnić łatwy do zdefiniowania przez osoby zainteresowane sposób realizowania procesów ochrony danych wrażliwych poniżej przedstawiamy wszelkie informacje na temat tego w jaki sposób wykorzystujemy pozyskane dane osobowe, oraz w jaki sposób je chronimy.

 1.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest LITIGATO PŁAWIAK PROKURAT KARCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. BAGATELA 15 /84, 00-585 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: 7011194158, (zwana dalej „LITIGATO” lub „Administrator”)). Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: wojciech.plawiak@litigato.pl lub adres korespondencyjny LITIGATO PŁAWIAK PROKURAT KARCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. BAGATELA 15 /84, 00-585 Warszawa.

 1.   ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka prywatności odzwierciedla zasady ochrony danych osobowych wynikające z właściwych przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

 1.   DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora wraz ze wskazaniem podstawy prawnej:

 • korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

Dane osobowe znajdujące się w przesłanej do Administratora korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania korespondencji jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Całość korespondencji przechowywana jest mając na uwadze zasady ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

 • kontakt telefoniczny:

Dane osobowe mogą zostać uzyskane także w sytuacji niezbędnej do obsługi sprawy drogą telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania informacji uzyskanych drogą telefoniczną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na wymagalności podjęcia działań w ramach świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 • rekrutacja:

Dane osobowe wymagane przez Administratora w toku procesów rekrutacyjnych stanowią wyłącznie dane określone przez przepisy prawa pracy oraz przepisy innych ustaw. W  przypadku pozyskania danych osobowych w szerszym zakresie (przekazane przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji dane niewymagane przez Administratora) przyjęte zostanie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów  prawa związanych z procesem zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z KP), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymagalnych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane kandydatów przystępujących do procesu rekrutacji Administrator bez dodatkowej zgody może przechowywać do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji mając na względzie uzasadniony interes administratora, przykładowo w sytuacji wcześniejszej rezygnacji, albo zwolnienia pracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • uzyskane dane w związku z zawarciem i realizacją umowy:

Administrator w związku z zawarciem i realizacją umowy kontaktuje się z pracownikami, lub współpracownikami klienta/kontrahenta w celu uzyskania wymaganych danych do świadczenia usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • uzyskane dane w relacjach biznesowych:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administrator zbiera dane osobowe także w celach niezwiązanych z zawarciem i realizacją umowy, np. wymiana wizytówek w celu nawiązania, bądź utrzymania kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • przetwarzanie danych w systemach informatycznych:

Dane osobowe przetwarzane są w systemach informatycznych przy użyciu narzędzi opracowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywaniem nieprawidłowości, ochrona przed nieuprawnionym przejęciem danych osobowych.

 • archiwizowanie dokumentów, tj. umów i innych:

Archiwizowanie umów, oraz innych materiałów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Administratora będzie trwało przez okres czasu zgodny z adekwatnymi przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1.   OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, mając na uwadze okresy przetwarzania danych osobowych wskazane przez przepisy prawa oraz uzasadniony interes Administratora. 

 1.   PRAWA UDZIELAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przez LITIGATO, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora.

Ze wszystkich wymienionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 1.   ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo udostępnienia posiadanych przez siebie danych osobowych właściwym organom, bądź osobom trzecim, które wystosują do niego żądanie udzielenia informacji wskazując ku temu podstawę prawną. W takiej sytuacji dane osobowe, które posiada Administrator po dokonaniu analizy przepisów prawa zostaną udostępnione, bądź dojdzie do odmowy udostępnienia informacji.

 1.   POLITYKA PLIKÓW COOKIES

W trakcie korzystania z witryny automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Wskazane dane mogą być zbierane poprzez pliki cookies.  

Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony litigato.pl i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z zasobów strony.

Stosowane są:

 • niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z dostępnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących partnerów.

W każdym wypadku można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje przeglądarki internetowej. Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies mogą Państwo znaleźć pod adresem:

www.wszystkoociasteczkach.pl

Obok plików cookies możliwe jest również gromadzenie danych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony. Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. Web Beacon, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki.

Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (zwanym dalej “Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji mogą być niedostępne.

Strona korzysta z Usability tools, serwisu analityki internetowej, która używa ciasteczek do przechowywania informacji jak anonimowi, losowo wybrani użytkownicy przechodzą ze strony na stronę (w tym śledzone są ruchy myszy). Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z serwisu.

Kontakt do ekspertów