Czy spółki wypłacające dywidendy na rzecz fundacji rodzinnej są zwolnione z obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego?

Co do zasady osiągane przez fundację rodzinną (o ile pochodzą z tzw. dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej) podlegają zwolnieniu z CIT.

fundacja rodzinna - dywidendy

Przystępowanie przez fundację rodzinną do spółek prawa handlowego oraz uczestnictwo w tych spółkach kwalifikuję się do tzw. dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej. Oznacza to, że fundacja ma prawo do czerpania korzyści z tego tytułu, np. prawa do dywidendy. Wobec tego wypłacana fundacji rodzinnej dywidenda nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czy w związku z powyższym, spółki wypłacające dywidendy na rzecz fundacji rodzinnej są zwolnione z obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego?

Co wynika z ustawy o CIT?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidendy, działają w charakterze płatnika i są zobowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w dniu jej wypłaty. Niestety, przepisy tej ustawy nie zawierają regulacji, która wprost zwalniałaby płatnika z ww. obowiązku w przypadku, gdy odbiorcą dywidendy jest fundacja rodzinna.

Czy spółki kapitałowe wypłacające dywidendy fundacjom rodzinnym są zobowiązane do poboru podatku?

Jak już zostało wskazane, dochody fundacji rodzinnej z tytułu dywidend są zwolnione z CIT. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zobowiązanie spółek kapitałowych do poboru podatku przy wypłacie dywidendy fundacji byłoby bardzo niekorzystne dla podmiotu jakim jest fundacja rodzinna.
Przyjmując ten niekorzystny scenariusz, aby skorzystać z przysługującego fundacji rodzinnej zwolnienia, byłaby zmuszona do każdorazowego występowania z wnioskami o zwrot nadpłaconego podatku.

W ocenie LITIGATO przyjęcie powyższego rozwiązania byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy. Ustawodawca wprowadził rzeczone zwolnienie fundacji rodzinnej z CIT w celu ułatwienia gromadzenia mienia i zarządzania nim w interesie beneficjentów. Zakładając więc racjonalność naszego ustawodawcy, należy przyjąć, że nie nałożyłby na płatnika obowiązku pobrania i wpłaty podatku w sytuacji, gdy podatnik jest zwolniony z tego podatku.

Z uwagi na brak przepisów, które wprost regulują to zagadnienie, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która potwierdziłaby powyższe stanowisko. Zapraszamy do kontaktu!

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Adrianna Dąbrowska

Aplikantka radcowska

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita