Co powinien zawierać statut fundacji rodzinnej?

Statut fundacji rodzinnej jest fundamentem fundacji rodzinnej. Jego odpowiednie sformułowanie jest gwarancją realizacji założeń fundatora i fundacji rodzinnej. Co powinien zawierać statut fundacji rodzinnej? Odpowiedź przedstawiamy w poniższym artykule.

statut fundacji rodzinnej

Elementy statutu fundacji rodzinnej

Statut fundacji rodzinnej przede wszystkim określa zasady jej funkcjonowania. Reguluje działalność fundacji i jej organów – zarządu, zgromadzenia beneficjentów oraz ewentualnie rady nadzorczej.

Ustawodawca wymaga, by statut ustał fundator lub fundatorzy oraz miał formę aktu notarialnego. Należy również pamiętać, iż statut musi zostać zawarty najpóźniej wraz ze złożeniem oświadczenia fundatora o ustanowieniu fundacji rodzinnej.

Do obowiązkowych elementów statutu należą:

 • nazwa,
 • siedziba,
 • szczegółowy cel,
 • dane identyfikujące beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących mu uprawnień,
 • zasady prowadzenia listy beneficjentów,
 • zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta,
 • czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony,
 • wartość funduszu założycielskiego,
 • zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów (na posiedzeniach, w trybie pisemnego głosowania lub zdalnie),
 • zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie,
 • podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji,
 • co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów,
  zasady zmiany statutu,
 • przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Statut fundacji rodzinnej fakultatywnie może także zawierać informacje dotyczące np. zasad współpracy lub współdziałania organów, szczegółowych okoliczności jej rozwiązania, wytycznych dotyczących inwestowania jej majątku, możliwości utworzenia jednostki terenowej albo jednostek terenowych oraz finansowania organizacji pozarządowych.

Jakie znaczenie ma statut?

Statut to najważniejszy dokument fundacji rodzinnej, im lepiej (pełniej) statut zostanie napisany, tym mniej będzie możliwości jego różnych interpretacji oraz lepiej będzie działać przyszła fundacja rodzinna.

W tym miejscu podkreślić trzeba, iż napisany statut może zostać zmieniony. Jest to jednak dokument niezbędny do zarejestrowania fundacji rodzinnej i podlega merytorycznej kontroli przez sąd podczas procesu rejestracji. Zgodnie z przepisami zmiana statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych. W związku z powyższym, również zmiana statutu podlega kontroli pod kątem jej zgodności z prawem.

Podsumowanie

Podkreślić trzeba, iż statut fundacji rodzinnej powinien być przygotowany z niezwykłą starannością i wiedzą w zakresie funkcjonowania fundacji rodzinnej oraz biznesu rodzinnego. Od dobrze opracowanego statutu może zależeć długoterminowe przedsięwzięcie, jakim jest fundacja rodzinna.

LITIGATO prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych. Przygotowujemy zarówno firmy rodzinne, jak i osoby fizyczne do zakładania fundacji rodzinnej w oparciu o wypracowaną analizę indywidualnej sytuacji naszego Klienta i pomagamy opracować statut fundacji rodzinnej. Zapraszamy do kontaktu!

Adrianna Dąbrowska

Aplikantka radcowska

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita