Wypłata świadczenia na rzecz beneficjenta przez fundację rodzinną nie zawsze zwolniona z podatku

Fundacje rodzinne cieszą się niesłabnącą popularnością. Po upływie roku od wprowadzenia tej instytucji do polskiego porządku prawnego, zostało zarejestrowanych już ponad tysiąc fundacji rodzinnych, a kolejnych półtora tysiąca czeka na rejestrację przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Często utworzenie tej formy prawnej jest związane z preferencyjnym opodatkowaniem tego podmiotu. Należy wziąć jednak pod uwagę, że czasem drobne niuanse mogą powodować odmienne skutki podatkowe od zakładanych.

Beneficjent Fundacji Rodzinnej

Istotne jest, kto jest fundatorem

Z najnowszych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że kluczowe znaczenie w kwestii opodatkowania wypłat dokonywanych przez fundację rodzinną ma to, kto pełni jest fundatorem. I tak, organy podatkowe uznają, że jeżeli fundatorem fundacji rodzinnej jest tylko jeden z małżonków, a oboje są beneficjentami tej fundacji, to w przypadku wypłaty świadczenia z fundacji rodzinnej oboje będą całkowicie zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że mienie wniesione przez do fundacji rodzinnej przez fundatora lub osoby mu najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo) zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt. 1 ustawy o fundacji rodzinnej kwalifikuje się jako mienie wniesione przez fundatora osobiście.

Dyrektor KIS uważa jednak, iż w sytuacji, gdy oboje małżonkowie będą zarówno fundatorami jak i beneficjentami fundacji rodzinnej, to powyższy przepis nie będzie miał zastosowania. Stanowisko to zostało wyrażone w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w dniu 18 sierpnia 2023 r. o sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.465.2023.1.JŚ, w której Dyrektor KIS wprost uznał, że „mienie wniesione do fundacji rodzinnej w drodze darowizny albo spadku przez małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo danego fundatora można, zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy o fundacji rodzinnej, uznać za wniesione przez tego fundatora tylko, o ile małżonek, zstępni, wstępni lub rodzeństwo tego fundatora nie są jednocześnie pozostałymi fundatorami fundacji rodzinnej.

Fiskus stawia podatnikom nowe warunki

Co ciekawe, warunku, który wskazuje Dyrektor KIS nie zawiera ani ustawa o fundacji rodzinnej ani ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydaje się zatem, że stanowisko prezentowane przez Dyrektora KIS jest całkowicie nieuzasadnione i powoduje negatywne konsekwencje dla podatników. Wskazana interpretacja nie jest jednak tylko wyjątkiem od reguły, bowiem analogiczny pogląd został wyrażony przez Dyrektora KIS w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w dniu 30 kwietnia 2024 r., o sygn. 0112-KDIL2-1.4011.113.2024.2.JK.

Jak zabezpieczyć beneficjentów fundacji przed opodatkowaniem PIT?

Aby beneficjenci fundacji rodzinnej mogli korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w jak najszerszym zakresie, już na etapie tworzenia fundacji warto przemyśleć strukturę fundacji i przeanalizować dostępne rozwiązania pod kątem ich efektywności podatkowej.

LITIGATO zapewnia kompleksowe wsparcie w zaplanowaniu i założeniu fundacji rodzinnej, a także doradza Klientom na dalszych etapach funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Marta Aniszewska
Marta Aniszewska

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita