Czy skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE uwolni członków zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki?

No cóż, (nie)stety, na pewno nie wszystkich, jednak możemy mieć nadzieję, że polskie przepisy o solidarnej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu mają szansę zostać uzdrowione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

WSA pisze do TSUE

Wojewódzki sąd administracyjny

WSA we Wrocławiu po raz kolejny skierował do TSUE pytania prejudycjalne w związku z powziętymi wątpliwościami na temat zgodności polskich przepisów z prawem unijnym. Tym razem – dotyczące solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki (postanowienia sygn. akt I SA/Wr 966/22 i sygn. akt I SA/Wr I SA/Wr 4/23).

Stan obecny

Jak jest obecnie? Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki, które powstały oraz stały się wymagalne w okresie pełnienia przez nich funkcji członka zarządu. Mogą się uwolnić od tej odpowiedzialności w ściśle określonych przypadkach – najprościej mówiąc, jeżeli „w odpowiednim terminie” zgłoszą wniosek o ogłoszenie upadłości albo nie ponoszą winy w niezłożeniu takiego wniosku. W praktyce jednak uwolnienie się od solidarnej odpowiedzialności jest praktycznie niemożliwe, ponieważ polskie przepisy kształtują odpowiedzialność członków zarządu na zasadzie ryzyka.

Pytanie do TSUE

Budzi to, w naszej ocenie, uzasadnione, burzliwe emocje wśród (również potencjalnie) zobowiązanych. Jak się okazało, kwestia ta wzbudziła również wątpliwości – tym razem po stronie WSA we Wrocławiu, który zdecydował się z wystąpieniem do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi m.in. w zakresie oceny sytuacji pozbawienia członka zarządu udziału w postępowaniu prowadzonym wobec Spółki,

 

Na tym etapie ciężko ocenić, czy polskie przepisy o solidarnej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu są zgodne z prawem unijnym, jednak zdecydowanie zajęcie stanowiska przez TSUE w tej sprawie może wpłynąć zarówno na praktykę urzędów skarbowych i orzecznictwo sądów administracyjnych. Obecnie, przyszli i już zobowiązani solidarnie w oczekiwaniu na orzeczenie TSUE muszą bronić się inaczej. Wiemy, jak – porozmawiajmy, jak możemy pomóc.

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita