Konsekwencje podatkowe likwidacji fundacji rodzinnej

Likwidacja fundacji rodzinnej została w sposób szczególny uregulowana w ustawie z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej. Przepisy wskazanej ustawy określają m.in. okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej, sposób prowadzenia likwidacji czy obowiązki likwidatorów. Regulacje dotyczące likwidacji fundacji rodzinnej oraz jej konsekwencji znajdują się również w innych aktach prawnych.

likwidacji fundacji rodzinnej

Opodatkowanie CIT likwidacji

Konsekwencje podatkowe likwidacji fundacji rodzinnej na gruncie podatku CIT zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z art. 24q ustawy o CIT, opodatkowaniu podlega mienie przekazane lub pozostawione do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio w związku z jej rozwiązaniem. W tym przypadku zastosowanie znajdzie więc stawka CIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości świadczenia lub mienia przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną. W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej przychód odpowiadający wartości mienia pomniejsza się o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora/fundatorów.

Chodzi o wartość, która stanowiłaby potencjalny koszt podatkowy dla fundatora w razie zbycia składników, gdyby fundacja nie powstała.

Konsekwencje podatkowe na gruncie podatku PIT

Regulacje dotyczące opodatkowania likwidacji podatkiem PIT są określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązują tu rozwiązania takie same jak w przypadku otrzymywania świadczeń w trakcie funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Zgodnie z ustawą o PIT, mienie otrzymane w związku z jej zamknięciem stanowi „przychód z innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), który objęty jest podatkiem w wysokości 15% przychodu, a dla osób z pierwszej i drugiej grupy podatkowej – 10%.

Zwolnienie dla najbliższej rodziny

Zaznaczyć należy, że ustawa o PIT przewiduje w pewnych przypadkach zwolnienie z podatku dochodowego przychodu powstałego w związku z mieniem otrzymanym z tytułu rozwiązania fundacji rodzinnej. Sytuacja taka ma miejsce wówczas gdy otrzymującym ww. mienie jest: fundator lub małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym czy też macocha fundatora.

Zwolnienie takie stosuje się wtedy jedynie do części przychodów odpowiadającej proporcji, o której mowa w ustawie o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu.

Jeśli interesuje Cię tematyka treści związanych z fundacją rodzinną i chcesz wiedzieć więcej na jej temat – skontaktuj się z LITIGATO Spory Podatkowe.

Adrianna Dąbrowska

Aplikantka radcowska

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita