Opodatkowanie estońskim CIT – uwaga na transakcje z podmiotami powiązanymi!

Podatnicy CIT coraz częściej decydują się na wybór opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT-em. Ta forma opodatkowania premiuje spółki inwestujące w swój rozwój i pozwala odroczyć zapłatę podatku dochodowego do momentu, gdy spółka zdecyduje się dokonać dystrybucji osiągniętego zysku, np. poprzez wypłatę dywidendy swoim wspólnikom.

Opodatkowanie estońskim CIT – uwaga na transakcje z podmiotami powiązanymi!

Z założenia ustawodawcy, model opodatkowania estońskim CIT miał być prosty i przejrzysty. Jednak, jak wynika z praktyki oraz najnowszego orzecznictwa, nie zawsze tak jest. W dzisiejszym wpisie bierzemy pod lupę transakcje spółki opodatkowanej estońskim CIT z podmiotami powiązanymi.

Co to są ukryte zyski i kiedy mogą być opodatkowane?

Zgodnie z art. 28m ust. 3 w zw. z art. 28m ust. 1 pkt. 2 Ustawy o CIT, opodatkowaniu estońskim CIT podlegają m.in. ukryte zyski. Ustawa o CIT definiuje je jako świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem.

Jednym z przykładów wskazanych przez ustawodawcę w tym przepisie, który stanowi ukryty zysk jest kwota pożyczki (kredytu) udzielona przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi.

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy spółką a podmiotem powiązanym

Zawarcie przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT umowy pożyczki z podmiotem powiązanym ze wspólnikiem tej spółki, w wyniku której spółka wypłaca na rzecz podmiotu powiązanego pożyczkę lub dokonuje spłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez podmiot powiązany stanowi ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 Ustawy o CIT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. Bez znaczenia pozostaje nawet fakt, że umowa pożyczki pomiędzy spółką a podmiotem powiązanym zostaje zawarta na warunkach , określonych w art. 11g ust. 1 Ustawy o CIT, które sam ustawodawca uznaje za rynkowe do celów cen transferowych. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku wydanym w dniu 16 lutego 2024 r. przez WSA w Warszawie, sygn. III SA/Wa 2440/23.

Co powinny zrobić spółki opodatkowane estońskim CIT?

Spółki rozważające wybór estońskiego CIT, a także te, które już dokonały tego wyboru powinny dokładnie przeanalizować transakcje z podmiotami powiązanymi i zweryfikować, czy nie rodzą one ryzyka ukrytych zysków. Warto także przemyśleć inne rodzaje finansowania spółki, które będą bezpieczną alternatywą dla pożyczek.

Marta Aniszewska
Marta Aniszewska

Radca prawny

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita