Obiekt budowlany w procesie budowlanym

„Back to the Future” – 28 czerwca 2015 r., nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, w ramach której znowelizowany został m.in. art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wówczas ze względu na bezpośrednie odwołanie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do przepisów Prawa budowlanego nowe brzmienie definicji obiektu budowlanego wpłynęło na zmianę reguły opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

  Obiekt budowlany w procesie budowlanym

  Od tego dnia jako obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

  Wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych

  „Current state” – 6 kwietnia 2023 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że definicja pojęcia obiektu budowalnego jasno wskazuje, że obiekt taki musi być wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Oznacza to, że atrybutem budowli jest to, że została wybudowana (art. 1 ustawy prawo budowlane), czyli wykonana w określonym miejscu przeznaczenia (art. 3 pkt 6 u.p.b.). Zatem gotowe obiekty powstałe poza procesem budowlanym i montowane, instalowane na miejscu inwestycji (np. zbiornik, tankosilosy) nie będą obiektem budowlanym i w konsekwencji nie mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

  Co z obiektami instalowanymi?

  Sporne urządzenia z wskazanego wyroku WSA (tankosilosy) nie zostały wybudowane, lecz zamontowane. Nie wymagają również pozwolenia na budowę. Urządzenia te powstają w procesie produkcyjnym, odmiennym od procesu budowlanego w odpowiednich fabrykach specjalizujących się w produkcji urządzeń technicznych. Transport urządzenia na miejsce oraz umiejscowienie go na fundamencie nie zmiana statusu tego urządzenia na budowlę.

  Z ustawy Prawo budowlane wyraźnie wynika, że budowlą są wyłącznie części budowlane urządzeń technicznych. Z uwagi na fakt, że urządzenia posadowione na fundamentach nie powstają w procesie budowlanym, ani też nie są trwale związane z fundamentami (są do nich przymocowane w sposób pozwalający na demontaż bez konieczności przeprowadzenia prac budowlanych) – nie stanowią one obiektów budowlanych w rozumieniu Ustawy Prawa budowlanego.

  Urządzenia zostały zainstalowane na elemencie budowlanym, jakim jest fundament i mogą być z zdemontowane, wymienione bądź zastąpione innymi urządzeniami, w tym także o innym przeznaczeniu.

  Orzecznictwo Sądu

  Sąd orzekł ,że tanksilosy opisane w stanie faktycznym wniosku jako – wyroby gotowe, wyprodukowane ze stali kwasoodpornej poza obszarem zakładu, ustawione w procesie nie mającym charakteru wznoszenia obiektu w procesie budowlanym i nie polegającym na użyciu materiałów budowlanych – nie spełniają definicji budowli z art. 1a ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłatach i podatkach lokalnych, gdyż nie zostały wzniesione w ramach procesu budowlanego.

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Tomasz Szewczak

  Inżynier architekt

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita