Wszczęcie kontroli podatkowej – co w praktyce oznacza?

Co do zasady, wszczęcie kontroli następuje poprzez doręczenie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej kontrolowanemu lub ustanowionemu pełnomocnikowi. Co musi zawierać upoważnienie do przeprowadzenie kontroli podatkowej? oznaczenie organu kontrolującego datę i miejsce wystawienia upoważnienia podstawę prawną kontroli imię, nazwisko i numer legitymacji służbowej osoby kontrolującej oznaczenie kontrolowanego określenie zakresu kontroli datę rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia kontroli podpis osoby udzielającej upoważnienia, […]

postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa Warszawa - Litigato

Co do zasady, wszczęcie kontroli następuje poprzez doręczenie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej kontrolowanemu lub ustanowionemu pełnomocnikowi.

Wszczęcie kontroli podatkowej

Co musi zawierać upoważnienie do przeprowadzenie kontroli podatkowej?

  • oznaczenie organu kontrolującego
  • datę i miejsce wystawienia upoważnienia
  • podstawę prawną kontroli
  • imię, nazwisko i numer legitymacji służbowej osoby kontrolującej
  • oznaczenie kontrolowanego
  • określenie zakresu kontroli
  • datę rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia kontroli
  • podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji
  • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Upoważnienie, które nie spełnia powyższych wymagań, nie może stanowić podstawy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Czy możliwe jest wszczęcie kontroli bez doręczenia imiennego upoważnienia?

 W tym miejscu warto wspomnieć o nadzwyczajnym rodzaju wszczęcia kontroli – „na legitymację”.

Charakteryzuje się on możliwością wszczęcia kontroli bez doręczenia upoważnienia, a jedynie po okazaniu legitymacji służbowej. Jednakże w takiej sytuacji, kontrolowany w ciągu 3 dni od wszczęcia kontroli musi otrzymać upoważnienie do jej przeprowadzenia. W sytuacji niedoręczenia upoważnienia w ustawowym terminie, zebrane w czasie kontroli dokumenty nie będą mogły stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

Wszczęcie kontroli „na legitymację” jest szczególną sytuacją, która ma miejsce wyłącznie w sytuacji niezbędności podjęcia czynności dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Masz kontrolę podatkową

Nieobecność kontrolowanego – czy coś zmienia?

 Jeżeli do momentu wszczęcia kontroli kontrolowany nie zdecydował się na umocowanie pełnomocnika, w sytuacji nieobecności, jest on obowiązany do ustanowienia pełnomocnika, który będzie działał wyłącznie w czasie nieobecności.

W przypadku nieobecności kontrolowanego i jego pełnomocnika, kontrola nie może być wszczęta. W takiej sytuacji, kontrola ulega zawieszeniu, a kontrolowany jest obowiązany do osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Czy okres zawieszenia kontroli wlicza się do czasu trwania kontroli?

Okres zawieszenia kontroli nie wlicza się do czasu trwania kontroli.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

Photo by Van Tay Media on Unsplash

***

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jedynie w oznaczonych miejscach i czasie. Warto również pamiętać, że zebrane w kontroli dokumenty nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym, jeżeli upłynął wskazany w upoważnieniu termin zakończenia kontroli i nie został wyznaczony nowy termin [Czytaj dalej…]

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita