Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Czynności kontrolne kontroli celno-skarbowej mogą być przeprowadzone tylko w ściśle określonych miejscach. Dla kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczące limitowania dni kontrolnych w roku kalendarzowym. Miejsce prowadzenia kontroli Czynności związane z kontrolą celno-skarbową mogą być wykonywane w: siedzibie  kontrolowanego urzędzie celno-skarbowym miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych innych miejscach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innych urzędach obsługujących […]

Czynności kontrolne kontroli celno-skarbowej mogą być przeprowadzone tylko w ściśle określonych miejscach. Dla kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczące limitowania dni kontrolnych w roku kalendarzowym.

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Miejsce prowadzenia kontroli

Czynności związane z kontrolą celno-skarbową mogą być wykonywane w:

  • siedzibie  kontrolowanego
  • urzędzie celno-skarbowym
  • miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych
  • innych miejscach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • innych urzędach obsługujących organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Co do zasady, kontrola celno-skarbowa powinna zakończyć się bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej wszczęcia. Organ może jednak przedłużyć okres kontroli, zawiadamiając kontrolowanego o przyczynach przedłużenia kontroli i przewidywanym czasie jej zakończenia.

W orzecznictwie wskazuje się jednak, że niedoręczenie zawiadomienia o nowym terminie zakończenia czynności kontrolnych przed jego upływem nie powoduje zakończenia kontroli, która może być kontynuowana. W przypadku braku wskazania nowego terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej, dokumenty zgromadzone po upływie terminu nie mogą stanowić dowodu.

Podczas prowadzenia kontroli celno-skarbowej nie obowiązują ograniczenia i gwarancje wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców. Ponadto, przepisy prawa nie wskazują, ile czasu powinno upłynąć pomiędzy zakończeniem jednej, a wszczęciem kolejnej kontroli, jednakże co do zasady nie jest możliwe poddanie kontroli tej samej kwestii w zakresie tego samego przedsiębiorcy.

Powyższe wskazuje, że termin zakończenia kontroli celno-skarbowej może być wielokrotnie przedłużany, to kontrolowany może podjąć działania pozwalające na weryfikację czasu trwania kontroli w jego przedsiębiorstwie.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

Zdjęcie: Moose Photos

***

Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia – w przeciwieństwie do kontroli podatkowej, w której doręczenie podatnikowi zawiadomienia jest obligatoryjne.

Kontrola celno-skarbowa jest prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych [Czytaj dalej…]

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita