Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez naczelników urzędów skarbowych. Co do zasady ich właściwość wynika z miejsca zamieszkania lub siedziby kontrolowanego podatnika, jednak od tej zasady istnieje kilka wyjątków. Jakie są przesłanki zmiany organu właściwego do przeprowadzenia kontroli podatkowej? Pierwszą przesłanką, która skutkuje zmianą organu właściwego do przeprowadzenia kontroli jest zmiana adresu zamieszkania lub siedziby. Nie dzieje się tak w dwóch przypadkach, gdy: organ wszczął już kontrolę lub postępowanie […]

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez naczelników urzędów skarbowych. Co do zasady ich właściwość wynika z miejsca zamieszkania lub siedziby kontrolowanego podatnika, jednak od tej zasady istnieje kilka wyjątków.

Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Jakie są przesłanki zmiany organu właściwego do przeprowadzenia kontroli podatkowej?

Pierwszą przesłanką, która skutkuje zmianą organu właściwego do przeprowadzenia kontroli jest zmiana adresu zamieszkania lub siedziby.

Nie dzieje się tak w dwóch przypadkach, gdy:

  • organ wszczął już kontrolę lub postępowanie podatkowe
  • organ zakończył kontrolę, ale nie wszczął postępowania podatkowego.

Czy istnieje szczególny tryb wyznaczenia organu właściwego?

Możliwy jest również szczególny tryb wyznaczania właściwego organu. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez inny organ, niż organ właściwy miejscowo dokonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Sytuacja taka ma miejsce, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa lub konieczność zabezpieczenia dowodów popełnienia przestępstwa.

Masz kontrolę podatkową

Kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uzgodnionej metody ustalania cen transferowych między powiązanymi podmiotami, przeprowadza Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

***

Uprawnienia kontrolującego w trakcie kontroli podatkowej

Głównym celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Dlatego też kontrolującym przysługuje szereg uprawnień, których głównym celem jest weryfikacja powyższego wywiązywania się z podatnika z nałożonych na niego obowiązków [Czytaj dalej…]

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita