Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia – w przeciwieństwie do kontroli podatkowej, w której doręczenie podatnikowi zawiadomienia jest obligatoryjne. Właściwość organów przy kontroli celno-skarbowej Kontrola celno-skarbowa jest prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych. W Polsce aktualnie funkcjonuje 16 urzędów celno-skarbowych. Co do zasady, obszar działania urzędów pokrywa się z terytorium województwa. Należy również zwrócić uwagę na to, że każdy z naczelników urzędów celno-skarbowych jest uprawniony […]

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia – w przeciwieństwie do kontroli podatkowej, w której doręczenie podatnikowi zawiadomienia jest obligatoryjne.

Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej

Właściwość organów przy kontroli celno-skarbowej

Kontrola celno-skarbowa jest prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych.

W Polsce aktualnie funkcjonuje 16 urzędów celno-skarbowych. Co do zasady, obszar działania urzędów pokrywa się z terytorium województwa.

Należy również zwrócić uwagę na to, że każdy z naczelników urzędów celno-skarbowych jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli na terytorium całego kraju. Dlatego też zasięg terytorialny obszaru działania naczelników urzędów celno-skarbowych nie jest w żaden sposób ograniczony. Brak takiego ograniczenia daje możliwość wszczęcia kontroli celno-skarbowej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego z innego województwa.

Czym jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej?

Kontrola celno-skarbowa jest prowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia. Z tego powodu, wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje – co do zasady – z urzędu, w dniu doręczenia podmiotowi kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Co istotne, kontrolujący nie mają obowiązku okazania legitymacji służbowej, jednak powinni ją okazać na żądanie kontrolowanego.

Co powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej?

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej powinno zawierać:

  •  oznaczenie organu, który przeprowadza kontrolę
  • datę i miejsce wystawienia upoważnienia
  • wskazanie kontrolujących
  • oznaczenie kontrolowanego
  • zakres kontroli celno-skarbowej
  • przewidywany termin zakończenia kontroli celno-skarbowej
  • podpis osoby udzielającej upoważnienia
  • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Komu doręcza się upoważnienie?

To, komu doręcza się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej jest uzależnione od podmiotu kontrolowanego. Gdy kontrolowanym podmiotem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręcza się członkowi zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do kontrolowania, prowadzenia spraw kontrolowanego lub osobie upoważnionej do odbioru korespondencji.

Czym jest kontrola „na legitymację”?

W razie braku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, kontrola może zostać wszczęta po okazaniu legitymacji pracownikowi podmiotu kontrolowanego przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli. Możliwe jest również okazanie legitymacji służbowej funkcjonariuszowi publicznemu, który nie jest pracownikiem izby administracji skarbowej albo jej funkcjonariuszem.

Ponadto, gdy zaistnieje podejrzenie, że w sprawie nie są przestrzegane przepisy, a okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, możliwe jest przeprowadzenie kontroli „na legitymację”. W takiej sytuacji organ jest obowiązany do późniejszego doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Korekta deklaracji po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

W ciągu 14 dni od wszczęcia kontroli istnieje możliwość skorygowania uprzednio złożonej deklaracji w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową. Jeżeli korekta zostanie uwzględniona przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, podmiotowi kontrolowanemu zostanie doręczone zawiadomienie, które kończy kontrolę celno-skarbową. Jeżeli korekta nie zostanie uwzględniona, kontrola celno-skarbowa trwa dalej, a następną korektę można złożyć dopiero po otrzymaniu wyniku kontroli.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

Zdjęcie: Fernando Arcos

***

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Czynności kontrolne kontroli celno-skarbowej mogą być przeprowadzone tylko w ściśle określonych miejscach. Dla kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczące limitowania dni kontrolnych w roku kalendarzowym.

Czynności związane z kontrolą celno-skarbową mogą być wykonywane w: [Czytaj dalej…]

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita