Silos w podatku od nieruchomości – budynek czy budowla

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle. Właściwa kwalifikacja obiektów budowlanych do budynków lub budowli ma kluczowe znaczenie. W przypadku budynków podatek oblicza się na podstawie powierzchni użytkowej, natomiast w przypadku budowli – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość. Silos – spór o kwalifikację Przez wiele lat kwalifikacja silosu na gruncie podatku od nieruchomości była przedmiotem sporu między podatnikami, a organami podatkowymi. Podatnicy w sporach prezentowali argumentację […]

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle.

Właściwa kwalifikacja obiektów budowlanych do budynków lub budowli ma kluczowe znaczenie.

W przypadku budynków podatek oblicza się na podstawie powierzchni użytkowej, natomiast w przypadku budowli – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość.

Silos w podatku od nieruchomości

Silos – spór o kwalifikację

Przez wiele lat kwalifikacja silosu na gruncie podatku od nieruchomości była przedmiotem sporu między podatnikami, a organami podatkowymi.

Podatnicy w sporach prezentowali argumentację zgodnie z którą podstawą opodatkowania silosów powinna być powierzchnia, a w efekcie – winny być one kwalifikowane jako budynki.

Organy podatkowe, a w ślad za nimi sądy administracyjne w wydawanych rozstrzygnięciach prezentowały jednakże odmienne stanowisko – traktując silos jako budowlę.

Taka kwalifikacja uzasadniana była tym, że zbiorniki są wskazane z nazwy w definicji budowli w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 24 września 2020 r., sygn. akt I SA/Po 341/20 wskazał, że:

„Uwzględniając przeznaczenie oraz sposób wykorzystania obiektu prawidłowo organ podniósł, że silos wraz z urządzeniami technicznymi nie może zostać uznany za budynek, gdyż wykracza poza jego ustawowo wskazane elementy. Wskazać należy, że silos jest zbiornikiem funkcjonalnie i konstrukcyjnie przystosowanym do składowania materiałów sypkich i jako zbiornik – obiekt wskazany wprost w art. 3 pkt 3 P.b. będący elementem ciągu technologicznego, stanowi budowlę. Skoro budynek jest także obiektem budowlanym, podobnie jak budowla, to kwalifikacja taka wypełnia przesłankę wynikającą z wykładni systemowej art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., a zatem silos należy kwalifikować do budowli, a nie budynków.”

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wątpliwości w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości silosów miał rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny, który w uchwale z dnia 29 września 2021 r., sygn. akt III FPS 1/21  wskazał, że za budynek należy uznać taki silos, który spełnia kryteria bycia budynkiem (tj. jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, ma fundament i dach), a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa.

Z uzasadnieniu omawianej uchwały Sąd wskazał, że:

„Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w związku z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 z późn. zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem, wymienione w tym przepisie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.”

Uzasadnienie podjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały nie pozwala jednakże na automatyczne zakwalifikowanie każdego obiektu budowlanego będącego silosem jako budynek.

Z podjętego przez Sąd rozstrzygnięcia wynika bowiem, że o kwalifikacji przesądzać powinny nie tylko elementy zawarte w definicji budynku, ale także to czy dany silos posiada cechę wyróżniającą go, jaką jest powierzchnia użytkowa.

W sytuacji, gdy cechą charakterystyczną danego obiektu budowlanego jest pojemność, a nie powierzchnia użytkowa to – w świetle omawianej uchwały – należy kwalifikować go jako budowlę.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt III FSK 1432/21:

„W praktyce gospodarczej występują najczęściej tzw. silosy stożkowe (lejowe), w przypadku których ustalenie powierzchni użytkowej, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l., nie jest możliwe, a także silosy walcowe (jak w rozpatrywanej sprawie), co prawda z płaskim dnem, lecz niewielką powierzchnią użytkową, a dużą pojemnością. Jak wynika z powyższych rozważeń obiekty te winny być rozpoznawane dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości, jako budowle. W przypadku natomiast niektórych kategorii zbiorników płaskodennych, posiadających cechy budynku wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., a których istotną cechą techniczną jest powierzchnia użytkowa, zasadne jest ich uznanie za budynek.”

Silos w podatku od nieruchomości – podsumowanie

Z uwagi podjętą przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwałę właściciele silosów powinni zweryfikować prawidłowość składanych deklaracji na podatek od nieruchomości, w celu ustalenia czy należące do nich obiekty zostały prawidłowo sklasyfikowane, a co z tym się nierozerwalnie wiąże – prawidłowo opodatkowane.

Być może są oni uprawnieni do dokonania korekt błędnie złożonych deklaracji i ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku.

Zachęcamy do kontaktu w celu zweryfikowania rozliczeń w podatku od nieruchomości.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

***

Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle w budynkach

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach kolejny odcinek cyklu wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości.

Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach [Czytaj dalej…]

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita