Rygor natychmiastowej wykonalności – jak się bronić

Otrzymanie protokołu lub wyniku kontroli, a nawet decyzji podatkowej organu I instancji nie powoduje obowiązku zapłaty podatku określonego w tym dokumencie. W ostatnich fragmentach decyzji organu I instancji pojawia się informacja o konieczności zapłaty jest to jednak tylko możliwości a nie obowiązek. Jeśli odwołujemy się od decyzji podatkowej to obowiązku zapłaty co do zasady nie ma.

Rygor natychmiastowej wykonalności - jak się bronić

Wyjątki

Są jednak od tej zasady wyjątki. Organ może nadać swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przesłanki zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności zostały precyzyjnie określone w art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej:

  1. organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub
  2. strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub
  3. strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub
  4. okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Sprowadzają się one (poza kwestia przedawnienia) do prawdopodobieństwa, że podatnik nie zapłaci zobowiązania bez rygoru.

Jak się obronić?

Od postanowienia o nadaniu rygoru przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Oczywiście nie wstrzymuje ono wykonania decyzji ale może skutkować uchyleniem rygoru.

Uprawdopodobnienie, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane, powinno wiązać się z wykazaniem, iż pomiędzy sytuacją majątkową zobowiązanego do zapłacenia określonej kwoty podatku, a brakiem możliwości wyegzekwowania tych należności istnieje związek przyczynowy, który wskazuje na bezskuteczność egzekucji, gdy będzie ona przeprowadzana w późniejszym terminie.

Spełnienie jednej czy nawet większej ilości przesłanek nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zawartych w art. 239b § 1 Ordynacji nie może stanowić samo przez się spełnienia przesłanki określonej w 239b § 2 Ordynacji, również z tego względu, że przy innej interpretacji wskazanych przepisów prawa podatkowego w granicach prawa dopuszczalne byłoby nadużywanie czy „rutynowe” nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom nieostatecznym, co zdaniem Strony zachodzi w niniejszym postępowaniu.

Co powinno wykazać zażalenie?

Skoro tak, to składając zażalenie na rygor musimy wykazać z drugiej strony, że nie ma zagrożenia, że nie zapłacimy podatku. Nie mają tu kluczowego znaczenia argumenty merytoryczne w głównym sporze (czy podatek się należy), ale majątkowe i finansowe dane potwierdzające „wypłacalność’ podatnika. Do zażalenia należy dlatego załączyć zeznania podatkowe, sprawozdania finansowe, aktualne dane z systemu finansowego. Pomagamy przy właściwej konstrukcji zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita