Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Reprezentujemy klientów na salach sądowych, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i perfekcyjną znajomość przepisów prawa. Skutecznie wspieramy podatników w uzyskaniu korzystnych wyroków w sporach podatkowych, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie postępowania. Szybko i precyzyjnie identyfikujemy wszystkie istotne elementy sporu, dzięki czemu rzetelnie oceniamy sytuację prawną klientów.

  W sytuacji wydania negatywnego rozstrzygnięcia przez organy podatkowe obu instancji, podatnikom przysługuje prawo zaskarżenia tego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest uzależnione od wcześniejszego wyczerpania środków zaskarżenia przysługujących podatnikowi i przysługuje wyłącznie od decyzji albo postanowienia organu podatkowego II instancji.

   

  Postępowanie sądowoadministracyjne jest kolejnym etapem sporu podatkowego, który odbywa się na sali sądowej. Jest ono dwuinstancyjne – wojewódzkie sądy administracyjne (WSA) rozpoznają środki zaskarżenia od decyzji i postanowień organów podatkowych, a także organów egzekucyjnych, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) rozstrzyga o prawidłowości rozstrzygnięć wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne.

   

  W LITIGATO wspieramy klientów na wszystkich etapach sporu. Szczególny nacisk kładziemy na opracowanie strategii procesowej, której konsekwentna realizacja jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia sporów. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala nam znaleźć i wyegzekwować najlepsze dla naszych klientów rozwiązanie, zabezpieczając ich interesy prawne i finansowe. To, co gwarantujemy naszym mocodawcom to precyzyjnie sformułowane pisma procesowe i doskonałe przygotowanie do każdej rozprawy.

   

  Reprezentujemy klientów działających w różnych branżach, m.in. paliwowej, spożywczej, handlu detalicznym, nieruchomościach. Respektujemy potrzeby biznesowe i wizerunkowe naszych klientów. Do sprawy każdego podatnika, w zależności od charakteru sporu i stanu faktycznego przygotowujemy się indywidualnie.

   

  Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • sporządzanie środków zaskarżenia (skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń) i nadzwyczajnych środków zaskarżenia (skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarg o wznowienie postępowania);
  • zaskarżenie bezczynności lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania przez organy podatkowe;
  • zastępowanie klientów w toku procesu, w tym m.in. udział w rozprawach sądowych jako pełnomocnik podatnika;
  • występowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, sporządzanie skarg konstytucyjnych;
  • sporządzanie wniosków o wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego albo z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Specjalizujemy się w prowadzeniu skomplikowanych spraw sądowych, z sukcesami reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, wygrywamy w przełomowych postępowaniach prowadzonych przeciwko organom podatkowym. Zdobyte na salach sądowych doświadczenie, sprawne poruszanie się w przepisach proceduralnych i materialnych oraz znajomość najnowszego orzecznictwa gwarantuje naszym klientom efektywne prowadzenie przez nas sporów sądowych.

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita