Kontrole i postępowania podatkowe

Reprezentowanie podatników w toku kontroli i postępowań podatkowych to jedna z naszych najważniejszych specjalizacji. Przygotowujemy zindywidualizowaną taktykę procesową, wspieramy w czasie kontroli i postępowań, uwzględniając potrzeby biznesowe klientów i maksymalnie minimalizując ryzyko, co pozwala nam zapewnić jak największą efektywność w sporach z organami podatkowymi.

Uzyskanie informacji o planowanym przeprowadzeniu u przedsiębiorcy kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej może budzić u niego wątpliwości i niepewność co do czynności przeprowadzonych przez organy podatkowe. Często pojawiają się pytania: jakie są prawa przedsiębiorcy w toku kontroli?

 

Jakie działania możemy podejmować w toku kontroli i jak reagować na aktywność kontrolujących?

 

Chociaż pomiędzy kontrolą podatkową a kontrolą celno-skarbową istnieją określone różnice co do podstawy prawnej ich prowadzenia, organu przeprowadzającego kontrolę, czy jej wszczęcia, przebiegu i zakończenia, z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą najistotniejszy jest fakt, czy i jak wpłynie to na prowadzenie przez niego biznesu. W LITIGATO rozumiemy, jak ważne jest podejście biznesowe i efektywne realizowanie założonego celu – dlatego dążymy do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia przez naszych klientów na jak najwcześniejszym etapie postępowania.

 

Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa mają na celu sprawdzenie rzetelności rozliczeń osób fizycznych i osób prawnych. W trakcie prowadzenia czynności w ramach obu tych trybów kontroli, kontrolujący mogą podejmować różnorodne czynności dowodowe, takie jak oględziny, przesłuchania kontrolowanego i świadków, kierowania wezwań o udzielenie określonych informacji. Dla przedsiębiorców wiąże się to z koniecznością m.in. udostępnienia lokalu i wskazanych pomieszczeń do przeprowadzenia oględzin, przedstawienia wyjaśnień w odpowiedzi na zapytanie organu, przedłożenia dokumentów finansowych i księgowych.

 

Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych, które nie zostaną skorygowane przez przedsiębiorcę w drodze złożenia deklaracji lub ich korekt, nastąpi wszczęcie postępowania podatkowego. Postępowanie podatkowe ma na celu dokonanie wymiaru zobowiązania podatkowego.

 

W LITIGATO wierzymy w proaktywne podejście zarówno na etapie kontroli jak i postępowania podatkowego. Dbamy o to, by przy jednoczesnym wypełnieniu wszystkich obowiązków sprawozdawczych, przedsiębiorcy mogli możliwie bez przeszkód prowadzić działalność gospodarczą. Jako profesjonalni pełnomocnicy, wykorzystujemy wszystkie możliwe uprawnienia kontrolowanych, w celu uniknięcia wejścia w spór z organami lub zakończenia go na jak najwcześniejszym etapie. Naszym celem jest zawsze unikanie długich i kosztownych procesów sądowych.

 

Równolegle do kontroli i postępowania podatkowego podejmujemy działania w celu ochrony majątku naszych klientów i minimalizujemy ryzyko wystąpienia negatywnych skutków na gruncie  postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • reprezentację klientów w toku kontroli, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego;
  • przygotowanie odpowiedzi na wezwania kontrolujących, wsparcie w toku gromadzenia wymaganych dokumentów;
  • udział w czynnościach dowodowych: przesłuchaniach, oględzinach, jak również składanie wniosków o przeprowadzenie dowodu w celu wykazania korzystnych faktów;
  • bezpośredni kontakt z kontrolującymi, dbanie o przestrzeganie zakreślonych terminów na podjęcie czynności;
  • sporządzanie środków zaskarżenia na każdym etapie kontroli i postępowania przed organami podatkowymi (zastrzeżeń do protokołu, odwołań, zażaleń);
  • złożenie nadzwyczajnych środków zaskarżenia, tj. wniosków o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej.

Zespół kontroli i postępowań podatkowych współpracuje równolegle z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu oferowane przez nas usługi są kompleksowe i w pełni zabezpieczają interes klienta.  Opracowujemy strategię i plan działania przed i w trakcie prowadzonej kontroli i postępowania podatkowego, co pozwala nam na sformułowanie właściwej argumentacji z uwzględnieniem indywidualnych kwestii danego sporu, jak również specyfiki konkretnej branży. Efektem tego jest zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy pod każdym aspektem: prawnym, podatkowym i majątkowym. Dzięki proaktywnemu podejściu, znajomość przepisów procedury podatkowej, prawa materialnego, jak również doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych skarbowych i egzekucyjnych, wygrywamy spory podatkowe na różnych etapach postępowania, dążąc do zakończenia ich jak na jak najwcześniejszym etapie.

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita