Przekształcenia, połączenia i podział spółek

Od kilkunastu lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego umiemy reagować na zmieniające się na otoczenie biznesowe. Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, co pozwala nam na zaproponowaniu naszym klientom najkorzystniejszej struktury prowadzonego biznesu. Przeprowadzamy odpowiednie działania reorganizacyjne, dzięki czemu wspieramy w procesie zmiany formy prawnej i struktury organizacyjnej i własnościowej.

  Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą stanąć przed możliwością lub koniecznością podjęcia decyzji o zmianie dotychczas stosowanej formy prawnej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują szerokie możliwości dotyczące przekształceń osób prawnych, do których zalicza się m.in. przekształcenia, połączenia i podział spółek.

   

  Przekształcenie oznacza zmianę formy prawnej prowadzonej działalności. Przekształceniu mogą ulec wszystkie spółki prawa handlowego, zarówno spółki osobowe i spółki kapitałowe, jak również będąca podmiotem prawa cywilnego  – spółka cywilna.  Ponadto, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może przekształcić ją w spółkę kapitałową.

   

  Połączenie spółek polega na przeniesieniu całości majątku spółki na inną, istniejącą spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną) albo na zawiązaniu nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek kilku łączących się spółek. Ustawa określa procedurę i podmioty, które mogą zostać poddane łączeniu.

   

  Podział może odbywać się poprzez przejęcie, zawiązanie nowej spółki lub wydzielenie. Co do zasady ma to na celu przeniesienie części majątku istniejącej spółki na inny podmiot – już istniejący lub dopiero powstały. Tej czynności podlegają tylko spółki kapitałowe, które mogą dzielić się na dwie i więcej spółki.

   

  W LITIGATO Spory podatkowe współpracujemy z klientami biznesowymi i znamy ich oczekiwania. Oceniamy szansę osiągnięcia przez przedsiębiorców wymiernych korzyści finansowych. Dzięki posiadanemu przez nas doświadczeniu proponujemy kompleksowe rozwiązania z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych oraz specyfiki branży, w której działa przedsiębiorca.

   

  Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  •  doradztwo prawne w zakresie procesów przekształceniowych;
  • analizę sytuacji prawnej podmiotów i opracowanie strategii biznesowej;
  • przygotowanie projektów dokumentów – uchwał organów spółek, oświadczeń członków zarządu;
  • reprezentację w postępowaniach dotyczących przekształcenia, połączenia i podziału przed sądem rejestrowym;
  • podejmowanie czynności upadłościowych i likwidacyjnych;
  • identyfikację skutków prawnych i podatkowych, związanych z połączeniem, przekształceniem lub podziałem spółki.

  W zależności od celu, który chce osiągnąć przedsiębiorca, proponujemy różne działania. Wspieramy rozwój działalności gospodarczej i chęć jej optymalizacji, reagujemy na zmiany przepisów i wprowadzenie nowych instrumentów podatkowych. Mamy doświadczenie w przeprowadzeniu każdego z procesów przekształceniowych i wiemy, jak realizować je sprawnie i bezpiecznie, z uwzględnieniem strategii biznesowej, przygotowanej indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy.

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita