Podatek od nieruchomości od domów opieki

Prywatne domy opieki są pokrzywdzone w stosunku do publicznych domów pomocy społecznej. Domy opieki opodatkowane są najwyższą stawką podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające płacić podatek w wysokości 5-krotnie niższej wg stawki dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Stawka dla działalności gospodarczej Prywatne domy opieki traktowane są dla podatku od nieruchomości tak samo jak budynki związane […]

Prywatne domy opieki są pokrzywdzone w stosunku do publicznych domów pomocy społecznej. Domy opieki opodatkowane są najwyższą stawką podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające płacić podatek w wysokości 5-krotnie niższej wg stawki dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Stawka dla działalności gospodarczej

Prywatne domy opieki traktowane są dla podatku od nieruchomości tak samo jak budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oznacza to opodatkowanie według najwyższej stawki podatkowej wynoszącej maksymalnie blisko 30 zł / m2.

Gminy mają możliwość ustalenia niższej stawki maksymalnej a nawet wprowadzenia specjalnych stawek lub zwolnień tylko dla domów opieki / domów seniora. W praktyce jednak zdarza się to rzadko i przedsiębiorca wykonujący działalność społecznie pożyteczną jest zmuszony płacić podatek wg najwyższej stawki.

Możliwość obniżenia stawki – świadczenia zdrowotne

Przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przewidują odrębną stawkę podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Stawka dla tej kategorii przedmiotów opodatkowania jest niemal pięciokrotnie niższa niż dla budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Brzmienie art. 5 ust 1 pkt 2 lit d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozwala stwierdzić, że możliwość zastosowania określonej w rzeczonym przepisie stawki podatku jest uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek :

  • po pierwsze związania z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
  • po drugie zajęcia przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Zajęcie przed podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

Definicję „zajęcia” wypełnia m.in. umowa użyczenia lub najmu. Przez umowę użyczenia należy  bowiem rozumieć przekazanie rzeczy przez użyczającego na rzecz biorącego w użyczenie, na czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie.  Istotą najmu jest również oddanie przez wyjmującego najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony.

Fakt posiadania budynku lub jego części przez podmiot leczniczy skutkuje jego uznaniem za związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Zawarcie przez dom opieki umów użyczenia lub najmu budynku z podmiotami leczniczymi (lekarzami), skutkuje uznaniem tego budynku za związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Kluczowe jest takie sformułowanie umowy z podmiotem leczniczym aby jak największa część przestrzeni faktycznie wykorzystywanej na wykonywanie świadczeń, korzystała z obniżonej stawki. Nie jest to ograniczone tylko do wydzielonego gabinetu lekarskiego.

Sądy administracyjne w wydawanych orzeczeniach wskazują, że:

„stawka preferencyjna znajdzie zastosowanie do budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i obejmie powierzchnie zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z udzielaniem tych świadczeń. Powyższe stanowisko jest prezentowane również w szeregu innych wyrokach sądów administracyjnych, jak chociażby w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 19 kwietnia 2016 r., o sygn. akt I SA/Gl 1335/15, czy też w wyroku WSA w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 268/16”

(wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 1377/15 )

W celu dla szczegółowego ustalenia zakresu możliwości skorzystania z niższej stawki podatku od nieruchomości zachęcamy do kontaktu.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

***

Jak odzyskać podatek od nieruchomości od nieużytkowanych obiektów?

Polski fiskus nałożył na przedsiębiorców podatek od nieruchomości według najwyższych stawek niezależnie od tego czy wykorzystują oni nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej. Na szczęście nie zawsze sławny Trybunał Konstytucyjny tym razem stanął po stronie podatników uznając taką regulację za niezgodną z Konstytucją.

Jak obniżyć podatek i odzyskać nadpłaty?  [Czytaj dalej…]

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita