Kiedy spółka odpowiada za czyny swojego przedstawiciela, czyli o odpowiedzialności posiłkowej

Odpowiedzialność posiłkowa jest szczególnego rodzaju odpowiedzialnością majątkową, stanowiącą wyjątek od obowiązującej zasady odpowiedzialności indywidualnej.

odpowiedzialności posiłkowej

Do odpowiedzialności posiłkowej pociągnąć można osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. W praktyce, odpowiedzialność posiłkowa najczęściej dotyczy spółek prawa handlowego, w imieniu których działał członek zarządu lub osoba reprezentująca spółkę.

Najprościej mówiąc – spółka odpowiada za czyny swojego przedstawiciela, jeżeli jej przedstawiciel popełnił przestępstwo skarbowe, z którego spółka mogła odnieść lub odniosła korzyść.

Wyjątkowy charakter odpowiedzialności posiłkowej

Odpowiedzialnością posiłkową można obciążyć podmiot, którego z bezpośrednim sprawcą łączy więź polegająca najczęściej na tym, że sprawca działa jako „zastępca” lub „reprezentant” danego podmiotu.

Przesłanki odpowiedzialności posiłkowej i okoliczności wyłączające jej ponoszenie

Z uwagi na wyjątkowy charakter tej instytucji, przesłanki odpowiedzialności posiłkowej muszą być spełnione łącznie:

  • skazanie sprawcy na karę grzywny lub orzeczenie ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
  • odniesienie lub możliwość odniesienia korzyści majątkowej przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo;
  • brak możliwości uiszczenia lub ściągnięcia grzywny od sprawcy.

Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli sposoby na zabezpieczenie spółki i kadry zarządzającej

Pomagamy spółkom i kadrom zarządzającym zarówno uwolnić się od odpowiedzialności posiłkowej jak i zapobiec możliwości zastosowania wobec nich tej szczególnej regulacji. Doradzamy, jak uregulować rozliczenia, dzielić obowiązki w spółce i przygotowujemy odpowiednie regulacje i procedury dla pracowników.

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita