Kiedy można złożyć kasację od wyroku skazującego za przestępstwo skarbowe?

Kontynuujemy cykl wpisów o sytuacji skazanego po prawomocnym orzeczeniu kary. Niezależnie od różnych środków mających na celu odroczenie, wstrzymanie wykonania orzeczenia, (prawie) ostatnią deską ratunku jest dla skazanego kasacja.

Sąd Najwyższy

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, co oznacza że wnosimy ją już od prawomocnego wyroku sądu II instancji kończącego postępowanie, czyli właśnie w sytuacji skazanego po prawomocnym orzeczeniu kary za przestępstwo skarbowe.

Jeżeli sąd II instancji uwzględni apelację i uchyli wyrok sądu I instancji i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania, to kasacja nie przysługuje. Co więcej, uprawniona do wniesienia kasacji jest jedynie ta strona, która zaskarżyła wcześniej wyrok sądu I instancji.

Podstawy kasacji

Podstawą kasacji nie może być każde uchybienie sądu I instancji, nawet jeśli obiektywnie istnieje. Kasacja przysługuje wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia prawa materialnego lub procesowego. Oznacza to przede wszystkim, że w przeciwieństwie do apelacji podstawą tego środka nie może być błąd w ustaleniach faktycznych.

Dlatego na etapie kasacji nie polemizujemy z ustalonymi przez sąd faktami, nawet jeśli uważamy, że to w tym elemencie sąd popełnił błąd. Nie można również wnosić kasacji jedynie z powodu niewspółmiernej kary.

Ograniczenie kasacji dotyczą także dotkliwości wyroku dla skazanego. Kasacja może zostać wniesiona na korzyść skazanego wyłącznie jeśli oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Dlatego nawet jeśli nie zgadzamy się fundamentalnie z orzeczeniem ale wykonanie kary zostało warunkowo zawieszone, środek nam nie przysługuje.

Oczywiście druga strona również można wnieść kasację, w tym przypadku na niekorzyść oskarżonego, gdy sąd wydał wyrok uniewinniający.

Warunki formalne

Pierwszym krokiem jest wystąpienie do sądu, który wydał wyrok w II instancji z wnioskiem o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Należy o tym pamiętać zaraz po wydaniu orzeczenia – termin wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Opłaty od kasacji w sprawach karnych skarbowych wynoszą: 450 zł w sprawie, w której wyrok wydał sąd rejonowy. 750 zł w sprawie, w której w pierwszej instancji wyrok wydał sąd okręgowy.

Kasację po doręczeniu wyroku z uzasadnieniem wnosimy w terminie 30 dni do sądu odwoławczego. Ostatecznie oczywiście kasację rozpatruje Sąd Najwyższy.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita