Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

Wspieramy w stresujących, nagłych sytuacjach, jakimi są zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Gwarantujemy przestrzeganie praw procesowych i realizację prawa do obrony. Zespół Kancelarii zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania sądowego, jak również w opracowaniu szybkiej i możliwie skutecznej linii obrony oraz obsługę podczas procesów sądowych w sprawach karnych skarbowych, w tym również podczas tzw. „posiedzenia aresztowego”.

Tymczasowe aresztowanie stanowi najbardziej dotkliwy środek zapobiegawczy przewidziany w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym. Jest to jeden z najbardziej dynamicznych momentów postępowania, który wymaga podjęcia natychmiastowego działania, najlepiej w kontakcie z obrońcą.

 

Podkreślenia wymaga, że zastosowanie tymczasowego aresztowania jest możliwe nie tylko w sytuacji zaistnienia uzasadnionej obawy ucieczki podejrzanego lecz także w sytuacji zaistnienia obawy matactwa, przejawiającej się przykładowo w nakłanianiu świadków do składania fałszywych zeznań, ukryciu lub zniszczeniu dowodów w sprawie, jak również w sytuacji możliwości orzeczenia wysokiej kary pozbawienia wolności.

 

Podstawą tymczasowego aresztowania może być jedynie postanowienie sądu i może być ono zastosowane jedynie wobec podejrzanego lub oskarżonego. Podczas prowadzonego postępowania w przedmiocie prawidłowości zastosowania tymczasowego aresztowania, możliwe jest ustanowienie obrońcy, co zagwarantuje podejrzanemu lub oskarżonemu prawidłowy tok przeprowadzonych czynności.

 

Od postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania możliwe jest złożenie zażalenia. Jego podstawą powinno być wykazanie bezzasadności i nieprawidłowości dokonanego zatrzymania. W sytuacji uwzględnienia argumentacji obrońcy, sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

 

Kodeks postępowania karnego wskazuje, na żądanie zatrzymanego należy niezwłocznie umożliwić mu nawiązanie kontaktu z obrońcą, który może zostać ustanowiony przez inną osobę, przykładowo członka rodziny czy osobę najbliższą.

 

Co istotne, często kluczowe znaczenie mają czynności podjęte przez obrońcę podejrzanego czy oskarżonego w pierwszych godzinach od zatrzymania i podjęcie szybkiej reakcji na zastosowany środek zapobiegawczy.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię polegają m.in. na:

  • bezpośrednim kontakcie obrońcy z zatrzymanym, podjętym niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu;
  • udziale obrońcy podczas pierwszego przesłuchania;
  • reprezentacji podejrzanego lub oskarżonego w trakcie każdej czynności procesowej podczas dalszego postępowania;
  • przygotowaniu środka zaskarżenia od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania;
  • przedstawieniu wszystkich przysługujących uprawnień i zapewnieniu ich realizacji podczas zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

Powyższe w pełni realizuje przysługujące zatrzymanemu prawo do obrony, przewidziane przepisami prawa, jak również gwarantuje opracowanie szybkiej i możliwie skutecznej linii obrony. Zespół Kancelarii zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania sądowego, w tym obsługę podczas procesów sądowych w sprawach karnych skarbowych, w tym również podczas tzw. „posiedzenia aresztowego” i wszystkich innych czynnościach związanych z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita