Zatrzymanie i doprowadzenie zamiast wezwania do aresztu

W 2023 r. weszły w życie zmiany dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności. Między innymi zmianie uległy zasady osadzania skazanych w jednostkach penitencjarnych. Obecnie, osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu nie otrzyma już wezwania do stawiennictwa w areszcie, natomiast zostanie zaskoczona zatrzymaniem i doprowadzeniem do aresztu. Głównym celem takiej zmiany jest zapobieganie ukrywaniu się skazanych.

doprowadzenie przez policję

Zatrzymanie i doprowadzenie skazanego

Jak już zostało wspomniane powyżej, skazany nie otrzyma już tzw. „przepustki” do aresztu. Zasada,  zgodnie z którą sąd wykonawczy wzywał do odbycia kary w terminie i miejscu wyznaczonym, już nie obowiązuje. Teraz sąd obowiązkowo poleca zatrzymanie skazanego i doprowadzenia go przez Policję do aresztu śledczego (art. 79 § 1 k.k.w.).

Czy istnieje możliwość skorzystania z dobrodziejstwa wezwania?

Tak, ale tylko na wniosek i w uzasadnionych przypadkach. Zgodnie z aktualnymi przepisami, sąd może wezwać skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość, jedynie w uzasadnionych wypadkach, np. wyjątkowe sytuacje rodzinne, czy zawodowe. Wyjątkowe sytuacje muszą zostać jednak dostatecznie uzasadnione przez skazanego. Kolejnym warunkiem jest dotychczasowa postawa postawa i zachowanie skazanego, które uzasadnia przypuszczenie, że skazany stawi się na wezwanie.

Jeżeli sąd uwzględni wniosek skazanego i wezwie go do stawiennictwa w  areszcie, a skazany, mimo wezwania, nie stawi się, sąd poleci go zatrzymać i doprowadzić. Kosztami zatrzymania i doprowadzenia sąd obciąży skazanego (art. 79 § 2 k.k.w.)

Kolejny artykuł poświęcony będzie  innej, równie przydatnej instytucji prawa karnego wykonawczego – odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

Adrianna Dąbrowska

Prawnik / Aplikant radcowski

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita