Kontrole branżowe

Gwarantujemy naszym klientom skuteczne rozwiązania, które są odpowiedzią na ich potrzeby prawno-podatkowe i biznesowe, szczególnie w toku prowadzonych kontroli, które mogą wpływać na codzienne prowadzenie działalności gospodarczej i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pomagamy w spełnieniu wymagań regulacyjnych w odniesieniu do branż paliwowych i energetycznych. Zapewniamy profesjonalne usługi prawne, oparte na wieloletnim doświadczeniu, wiedzy, zaufaniu i partnerstwie.

Dążenie do eliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych jest powodem stałego monitorowania działalności uczestników tego rynku przez liczne organy państwowe. Z tego powodu, prowadzenie działalności w branży paliwowej wiąże się z możliwością bycia przedmiotem kontroli prowadzonej przez organy państwowe.

 

Weryfikacji podlega przede wszystkim ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych w szczególności w zakresie VAT, w tym zwrotów VAT. Istotnym elementem tej oceny pozostaje badanie dochowania należytej staranności i dobrej wiary. W tym zakresie konieczne jest podjęcie licznych czynności weryfikacyjnych w stosunku do dostawców oraz gromadzenie stosownej dokumentacji.

 

W procesie egzekwowania prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej na rynku paliw ciekłych sprawdza się nie tylko czy było ono zgodne z warunkami koncesji, ale i z przepisami różnych gałęzi prawa w zakresie takich zagadnień jak m.in. jakość paliw.

 

Kontrole przedsiębiorstw paliwowych prowadzi szeroko zakrojony krąg organów państwa takich jak Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, a także Policja, Prokuratura, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 

W LITIGATO Spory podatkowe gwarantujemy naszym klientom skuteczne rozwiązania, które są odpowiedzią na ich potrzeby prawno-podatkowe i biznesowe, szczególnie w toku prowadzonych kontroli, które mogą wpływać na codzienne prowadzenie działalności gospodarczej i funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • opracowanie procedur w zakresie należytej staranności i weryfikacji kontrahentów;
  • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i kontrolach celno – skarbowych przez organami Krajowej Administracji Skarbowej oraz sądami administracyjnymi;
  • reprezentowanie w kontrolach prowadzonych przez Prezesa URE, Inspekcję Handlową oraz Prezesa UOKiK;
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa dla podmiotów działających w branży paliwowej;
  • bieżące konsultacje i doradztwo prawno – podatkowe oraz regulacyjne.

Oferujemy unikalną usługę doradczą dedykowaną branży paliwowej.  Pomagamy w identyfikowaniu obszarów ryzyka prawnego w związku z prowadzoną działalnością i zabezpieczenia się przed nimi. W toku naszej wieloletniej praktyki z sukcesem reprezentowaliśmy przed organami KAS oraz sądami administracyjnymi klientów, którym organy niesłusznie zarzuciły niedochowanie należytej staranności, pozbawiając w konsekwencji prawa do odliczenia podatku VAT.

Aleksandra Medlarska

Doradca podatkowy / Adwokat

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita