Zarządzenie Ministerstwa Finansów

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020 Chcesz wiedzieć czego można spodziewać się ze strony organów podatkowych w przyszłości. Czy planowane jest nasilenie kontroli? Zmiana sposobu postepowania organów podatkowych? Jakie obszary będą kontrolowane w kolejnych latach? Znaczenie zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 25 lipca 2017 r. zostało podpisane zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata […]

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

Chcesz wiedzieć czego można spodziewać się ze strony organów podatkowych w przyszłości. Czy planowane jest nasilenie kontroli? Zmiana sposobu postepowania organów podatkowych? Jakie obszary będą kontrolowane w kolejnych latach?

Znaczenie zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

25 lipca 2017 r. zostało podpisane zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020.

W dokumencie zostały wskazane misja i wizja KAS, cele, wskaźniki i metody weryfikacji zamierzeń MF.

Tego typu wewnętrzne zarządzenia są coraz częściej stosowane w ramach Ministerstwa stąd ich znaczenie rośnie i warto śledzić zapisane plany MF.

Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi Klienta

Sformułowany cel przedstawiono bardzo ogólnie, lecz wskazano w zarządzenie również szczegółowe kryteria weryfikacji zamierzenia.

Dotyczą onej jednak raczej bieżącej obsługi podatkowej, a nie równie istotnej zmiany podejścia w toku prowadzonych kontroli i postępowań. Mowa jest o zwiększeniu dostępu do usług elektronicznych, poprawie świadomości prawno-podatkowej i usprawnieniu obsługi podatnika.

Istotne z perspektywy podatników może być zapowiadane zarządzanie jednolitością informacji i interpretacji podatkowych oraz poprawa jakości orzecznictwa. Te cele są jednak trudno mierzalne i weryfikowalne.

Wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych

Cel w postaci bardziej efektywnego poboru podatków może być dużo bardziej istotny z perspektywy prowadzonych kontroli podatkowych.

Głównym działaniem w tym obszarze ma być zmniejszenie do poziomu średniej unijnej tzw. luki w VAT. KAS ma się skoncentrować na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także na sprawniejszym egzekwowaniu należności podatkowych oraz zwalczaniu przestępczości finansowej i gospodarczej.

W praktyce oznacza to dodatkowe zintensyfikowanie i nasilenie kontroli podatkowych i celno-skarbowych w obszarze VAT.

Poprawa skuteczności zwalczania przestępstw i nadużyć finansowych oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej

W tym obszarze podatnicy mogą spodziewać się nasilonych kontroli w obszarze podatku akcyzowego.

Planowane jest również wdrożenie mechanizmów, które umożliwią wykorzystanie pełnych czynności operacyjno-rozpoznawczych do zwalczania przestępstw gospodarczych. Można zatem spodziewać się prowadzenia postępowań karnych przez KAS i stosowania mechanizmów inwigilacji.

Zakładane jest także rozszerzenia korzystania z instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zobowiązania podatkowych w toku kontroli podatkowych poprzez  wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na szybkie pozbawianie sprawców i świadomych uczestników przestępstw podatkowych i celnych wszelkich korzyści osiągniętych z tego tytułu.

Na szczęście, część rozwiązań wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników. Planowane jest wdrożenie listy podatników skreślonych z rejestru VAT. Umożliwi to podatnikom dodatkową metodę weryfikacji kontrahentów w ramach testu  należytej staranności.

Poprawa sprawności i efektywności KAS

Pozostałe cele wiążą się z poprawą sprawności i efektywności KAS w wymiarze wewnętrznym. Zapowiadane jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu zarządzania w KAS, który obejmie: klientów KAS oraz ich potrzeby i oczekiwania, cele, zadania, usługi, procesy, zasoby (ludzkie, informacyjne, finansowe, materialne) oraz zasady regulujące funkcjonowanie.

Celem jest również rzeczywista integracja dotychczas odrębnych służb podatkowych i celno-skarbowych.

Szczególnie ważny dla rozwoju KAS ma być rozwój narzędzi informatycznych do obsługi klientów i wspierania pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Zapowiedzi te będą trudne do zweryfikowania, choć z pewnością oczekiwane. Miejmy nadzieję, że  wzrost efektywności nie będzie głównie realizowany poprzez zintensyfikowanie i zaostrzenie kontroli podatkowych.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy

***

Kiedy kontrola podatkowa prowadzi do zagrożenia
działalności przedsiębiorcy?

Trzeba powiedzieć jasno, że organy podatkowe zwłaszcza we współpracy z innymi organami państwa (Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i prokuraturą) w praktyce mogą zablokować działalność przedsiębiorcy w taki sposób, aby w krótkim czasie doprowadzić do zakończenia działalności spółki.

Podstawowym narzędziem jest zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych na majątku podatnika.

Zabezpieczenie może zostać zarządzone jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie podatek nie zostanie zapłacony a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

W praktyce dwa ostatnie przypadku nie są kontrowersyjne… [Czytaj dalej…]

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita