Wynik kontroli celno-skarbowej

Kiedy kończy się kontrola celno-skarbowa?   Po zakończeniu czynności kontrolnych przeprowadzanych w czasie kontroli celno-skarbowej kontrolowanemu doręcza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową.   Inaczej niż w przypadku kontroli podatkowej, nie ma możliwości złożenia zastrzeżeń od wyniki kontroli celno-skarbowej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany ma prawo dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej.  Korekta deklaracji złożona po upływie […]

Kiedy kończy się kontrola celno-skarbowa?

 

Po zakończeniu czynności kontrolnych przeprowadzanych w czasie kontroli celno-skarbowej kontrolowanemu doręcza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową.

 

Inaczej niż w przypadku kontroli podatkowej, nie ma możliwości złożenia zastrzeżeń od wyniki kontroli celno-skarbowej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany ma prawo dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej.  Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe (na które nie służy zażalenie) nie wywołuje skutków prawnych.

 

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego i niezłożenia korekty deklaracji (lub nieuwzględnienia jej przez organ), kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe

 

Co powinien zawierać wynik kontroli?

 

Wynik kontroli celno-skarbowej zawiera:

 

  • oznaczenie organu kontrolującego,
  • oznaczenie kontrolowanego,
  • datę wydania wyniku kontroli celno-skarbowej,
  • zakres przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej,
  • informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku,
  • pouczenie o prawie do złożenia korekty (o ile przepisy prawa przewidują taka możliwość),
  • pouczenie o obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego przez kontrolowanego o zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli celno-skarbowej,
  • podpis naczelnika albo osoby upoważnionej.

 

Czy możliwa jest ponowna korekta deklaracji?

 

W przypadku złożenia korekty deklaracji uwzględniającej ustalenia kontroli celno-skarbowej nie ma już możliwości późniejszego skorygowania ustaleń kontroli. Ponowna korekta deklaracji złożona po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. We wskazanym przypadku organ pisemnie zawiadamia składającego korektę bezskuteczności korekty.

 

Opisane wyżej ograniczenie nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy:

 

  •  ponowne skorygowanie deklaracji wynika z orzeczenia wydanego po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli,
  •  ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli były oparte na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

 

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita