Rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej – co to oznacza?

Rozważasz rozwiązanie lub likwidację fundacji rodzinnej? Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i Twojej fundacji. Znajdziesz tu kluczowe aspekty prawne i procedury związane z tym procesem.

rozwiązanie fundacji rodzinnej

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 16 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna ulega rozwiązaniu gdy:

  • zaszły okoliczności wskazane w statucie, w szczególności upłynął okres, na jaki fundacja rodzinna została powołana, zrealizowany został cel fundacji rodzinnej, brak jest możliwości dalszej realizacji celu fundacji rodzinnej lub jego realizacja wiąże się z nadmiernymi trudnościami, a usunięcie przeszkód nie może nastąpić bez konieczności poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
  • jest zarządzana w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem lub interesami beneficjentów,
  • z innych ważnych powodów kontynuowanie działalności fundacji rodzinnej jest niecelowe,
  • zakończone zostało postępowanie upadłościowe fundacji rodzinnej prowadzącej działalność gospodarczą,
  • zaszły okoliczności uprawniające sąd rejestrowy do wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązanie fundacji rodzinnej bez przeprowadzania jej likwidacji (np. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości albo umorzono postępowanie upadłościowe fundacji rodzinnej wykonującej działalność gospodarczą z tego powodu, że jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania).

Ponadto, do rozwiązanie fundacji rodzinnej w organizacji dochodzi również, gdy:

  • fundacja rodzinna nie została zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu,
  • postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne.

Mając na uwadze powyższe, istotne jest, aby wszelkie formalności związane z rejestracją fundacji rodzinnej zostały przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy – licząc od dnia sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu fundatora.

Likwidacja fundacji rodzinnej

Likwidacja fundacji, rozpoczyna się wraz z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu rejestrowego o rozwiązaniu fundacji rodzinnej albo podjęcia przez zarząd albo zgromadzenie beneficjentów uchwały o rozwiązaniu fundacji rodzinnej.

Głównym celem likwidacji jest przede wszystkim zakończenie wszystkich spraw fundacji oraz upłynnienie jej majątku. Analogicznie, jak w przypadku likwidacji spółki, za przebieg likwidacji fundacji rodzinnej odpowiada likwidator. Likwidatorem może być członek zarządu lub osoba wskazana przez sąd rejestrowy. Co istotne, nie ma przeszkód, aby wyznaczyć więcej niż jednego likwidatora.

Skutki prawne i podatkowe rozwiązania oraz likwidacji fundacji rodzinnej zostaną omówione w kolejnym artykule.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Adrianna Dąbrowska

Aplikantka radcowska

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita