Protokół kontroli podatkowej

Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej finalizuje kontrolę podatkową. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla organu i dla kontrolowanego.   Jakie elementy powinien zawierać protokół kontroli podatkowej?   – wskazanie kontrolowanego, – wskazanie osób kontrolujących, – przedmiot i zakres  kontroli, – miejsce i czas kontroli, – opis ustaleń faktycznych kontroli, – dokumentacja dotycząca przeprowadzonych w toku dowodów, – ocena prawna […]

Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej finalizuje kontrolę podatkową. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla organu i dla kontrolowanego.

 

Jakie elementy powinien zawierać protokół kontroli podatkowej?

 

  • – wskazanie kontrolowanego,
  • – wskazanie osób kontrolujących,
  • – przedmiot i zakres  kontroli,
  • – miejsce i czas kontroli,
  • – opis ustaleń faktycznych kontroli,
  • – dokumentacja dotycząca przeprowadzonych w toku dowodów,
  • – ocena prawna sprawy będącej przedmiotem kontroli,
  • – pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji,
  • – pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej,
  • – fakultatywnie mogą zostać zawarte ustalenia dotyczące badania ksiąg podatkowych w zakresie rzetelności i niewadliwości (wskutek, nie sporządza się odrębnego protokołu badania ksiąg podatkowych).

 

Co zrobić, gdy nie zgadzamy się z ustaleniami zawartymi w protokole?

 

Kontrolowany może przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli podatkowej.

 

Co istotne, brak reakcji kontrolowanego w postaci zastrzeżeń czy wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wskazuje że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli i się z nimi zgadza.

 

Po przedstawieniu zastrzeżenia przez kontrolowanego, kontrolujący są obowiązani do jego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz do zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy.

 

Co to jest korekta deklaracji?

 

W przypadku, gdy kontrolujący uwzględnią w całości złożone zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu kontroli – kontrolowany nie musi składać korekty deklaracji. W przeciwnej sytuacji, w razie niezłożenia korekty deklaracji uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy może w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kontroli wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie, której kontrola podatkowa dotyczyła.

 

 

 

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita