18.11.2022

Protokół kontroli podatkowej

Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej finalizuje kontrolę podatkową. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla organu i dla kontrolowanego.

 

Jakie elementy powinien zawierać protokół kontroli podatkowej?

 

– wskazanie kontrolowanego,

– wskazanie osób kontrolujących,

– przedmiot i zakres  kontroli,

– miejsce i czas kontroli,

– opis ustaleń faktycznych kontroli,

– dokumentacja dotycząca przeprowadzonych w toku dowodów,

– ocena prawna sprawy będącej przedmiotem kontroli,

– pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji,

– pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej,

– fakultatywnie mogą zostać zawarte ustalenia dotyczące badania ksiąg podatkowych w zakresie rzetelności i niewadliwości (wskutek, nie sporządza się odrębnego protokołu badania ksiąg podatkowych).

 

Co zrobić, gdy nie zgadzamy się z ustaleniami zawartymi w protokole?

 

Kontrolowany może przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli podatkowej.

 

Co istotne, brak reakcji kontrolowanego w postaci zastrzeżeń czy wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wskazuje że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli i się z nimi zgadza.

 

Po przedstawieniu zastrzeżenia przez kontrolowanego, kontrolujący są obowiązani do jego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz do zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy.

 

Co to jest korekta deklaracji?

 

W przypadku, gdy kontrolujący uwzględnią w całości złożone zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu kontroli – kontrolowany nie musi składać korekty deklaracji. W przeciwnej sytuacji, w razie niezłożenia korekty deklaracji uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy może w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kontroli wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie, której kontrola podatkowa dotyczyła.