Propozycja nowej definicji budynku w projekcie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Zmiany w podatku od nieruchomości nie dotyczą tylko budowli. Zmienia się i to sporo jeśli chodzi o definicję budynku oraz rozgraniczenie między budynkiem i budowlą. Nie są to zmiany na lepsze.

  Propozycja nowej definicji budynku w projekcie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

  Zmiany polegają na ukształtowaniu nowej definicja budynku, która to definicja ma wyglądać następująco:

  • obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, również w przypadku, gdy jest on częścią obiektu wymienionego w poz. 1–6 załącznika nr 4 do ustawy.

  W zaproponowanej autonomicznej definicji budynku zawarto elementy, które w obecnym stanie prawnym, na gruncie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych decydują o zakwalifikowaniu obiektu jako budynku.

  Elementy definicji

  Analizując zaproponowaną definicję, natrafimy na kilka niejasności:

  • obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem…
  1. Czy pod tą częścią definicji budynku mamy rozumieć tylko takie instalacje jak instalacja elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa znajdujące się wewnątrz budynku i stanowiące jego integralną część?
  2. Jak definiować pojęcie integralnej części?
  3. Czy „tajemnicze” instalacje zapewniające możliwość użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem muszą znajdować się wewnątrz budynku? Co z instalacjami, które znajdują się na zewnątrz, a które również służą do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem?
  4. Idąc dalej czy w skład omawianych instalacji również będą służyć instalacje przemysłowe których zadaniem jest umożliwienie procesu produkcyjnego, a które z pewnością stanowią integralną część budynku?
  5. Czy faktycznie podstawą opodatkowania budynku będzie tylko jego powierzchnia użytkowa?
  • wykonany z użyciem wyrobów budowlanych…
  1. Co to są wyroby budowlane? W uzasadnieniu MF informuje Nas, że definicja budynku ma być autonomiczna, czyli interpretowana bez potrzeby odwoływania się do innych przepisów poza podatkowych. Czy nie o to chodzi w całej nowelizacji ustawy?
  2. Czy jeśli użyjemy w części (np. 5%) w procesie wykonania budynku wyrobu budowlanego, który nie jest zdefiniowany to obiekt taki będzie budynkiem?
  3. Jak przykrycie namiotowe i powłoka pneumatyczna mają być wykonane z użyciem wyrobów budowlanych?

  Co budzi wątpliwości podatników?

  MF w uzasadnieniu wskazuje, że definicja budynku nie będzie miała zastosowania do pozostałych obiektów, wymienionych w projektowanym załączniku nr 4 do ustawy, w tym przykładowo do obiektów wymienionych w poz. 12 załącznika (sieci: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz inne sieci uzbrojenia terenu, rurociągi przesyłowe).

  Budynek a budowla

  Przepisy likwidują dotychczasowy jasny podział między budynki i budowli. Dotąd budowlą mógł być tylko obiekt niebędący budynkiem, czyli spełnienie definicji budynku automatycznie wykluczało obiekt ze zbioru budowli.

  Projekt proponuje w to miejsce przyjęcie, ze budynek może częścią obiektu wymienionego w poz. 1–6 załącznika nr 4 do ustawy czyli katalogu budowli. Co jednak jeśli cały obiekt wymieniony w tym załączniku jest budynkiem, np. obiekt sportowy, oczyszczalnia ścieków itp. Tego projekt niestety nie wyjaśnia.

  Ministerstwo zapewniło podatników w uzasadnieniu, że nowelizacja ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących aktualnych przepisów. Obecny kształt projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tego celu niestety nie realizuje.

   

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Tomasz Szewczak

  Inżynier architekt

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita