Ostatni dzień na wznowienie postępowań wplątanych w karuzelę podatkową

16 stycznia 2020 r. mija ostatni dzień na złożenie wniosków o wznowienie postępowań dla osób wplątanych w karuzelę VAT, dla których kontrola i postępowanie podatkowe zakończyły się negatywnie.

Wbrew pojawiającym się się w mediach informacjom kluczowy dla podatników wplątanych w karuzelę podatkową wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie z dnia 16 października 2019 r., C 189/18 w sprawie Glencore Agriculture Hungary został upublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopiero 16 grudnia 2019.

Dopiero od tej daty liczony jest miesięczny termin na złożenie wniosków o wznowienie postępowań podatników wplątanych w karuzele podatkowe których prawo do obrony zostało ograniczone poprzez brak pełnego dostępu do akt stanowiących podstawę zarzutów świadomego udziału w karuzeli lub niedochowania należytej staranności.

O sprawie informował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Złożenie wniosków dotyczy podatników, których postępowanie było prowadzone w ten sposób, że do akt załączono wyłącznie wyciągi z decyzji innych podmiotów, fragmenty zeznań, z pominięciem kluczowych często materiałów z postępowań karnych lub decyzji i akt dotyczących innych podmiotów, które faktycznie miały dopuścić się oszustw podatkowych.

Wniosek o wznowienie dotyczy tylko tych osób, których postępowanie zostało już zakończone. Niezależnie od tego również po 16 stycznia 2020 r. wyrok będzie i już jest bardzo pomocny w prowadzonych sporach.

Trybunał w powołanym wyroku całkowicie zanegował podejście prezentowane powszechnie przez polskie urzędy skarbowe i celno-skarbowe, odnosząc się do kwestii oparcia rozstrzygnięcia przez węgierskie organy podatkowe na decyzji dotyczącej kontrahentów strony postępowania oraz ograniczania stronie dostępu do akt sprawy.

Domniemane nieprawidłowości istniejące na wcześniejszych etapach obrotu nie mogą same w sobie stanowić okoliczności obciążającej nieświadomego podatnika.

Jeszcze przed wyrokiem rzecznik generalny wypowiedział się również szerzej w kwestii koniecznego do zapewniania prawa do obrony dostępu do akt innych postępowań podatkowych i karnych, których wyniki są wykorzystywane w sprawie podatnika.

W opinii podkreślono, że konieczne jest udostępnienie podatnikowi:

wszystkich dokumentów w aktach dochodzenia, które są istotne dla wykonywania prawa do obrony.

Podatnicy, których postępowania wciąż trwają powinni:

  • zwracać uwagę na konieczność uzupełnienia materiałów w aktach o wszystkie dokumenty istotne dla sprawy w całości (bez wyłączania fragmentów), w tym decyzje podatkowe ale także dokumenty w nich powołane oraz akta sprawy karnych, aż do prawomocnego wyroku
  • kwestionować decyzje oparte tylko i wyłącznie na fragmentach decyzji czy protokołów kontroli wydane dla podmiotów uczestniczących w obrocie na jego poprzednich etapach.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy

***

Kiedy kontrola podatkowa prowadzi do zagrożenia
działalności przedsiębiorcy?

Trzeba powiedzieć jasno, że organy podatkowe zwłaszcza we współpracy z innymi organami państwa (Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i prokuraturą) w praktyce mogą zablokować działalność przedsiębiorcy w taki sposób, aby w krótkim czasie doprowadzić do zakończenia działalności spółki.

Podstawowym narzędziem jest zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych na majątku podatnika.

Zabezpieczenie może zostać zarządzone jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie podatek nie zostanie zapłacony a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

W praktyce dwa ostatnie przypadku nie są kontrowersyjne… [Czytaj dalej…]

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita