Organy nie mają prawa żądać zwrotu dofinansowań covidowych na tych samych pracowników

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z dwóch dofinansowań covidowych w postaci zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, a następnie z dofinansowania wynagrodzeń pracowników są aktualnie nękani decyzjami zwrotowymi wydawanymi przez wojewódzkie urzędy pracy. Coraz częściej jednak sądy administracyjne, a nawet samorządowe kolegia odwoławcze rozstrzygają na korzyść przedsiębiorców – z przepisów nie wynika bowiem zakaz łączenia.

Organy nie mają prawa żądać zwrotu dofinansowań covidowych na tych samych pracowników

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Organy administracji, powołując się na stanowisko dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, twierdzą, że w zakresie podwójnego dofinansowania składek ZUS, zgodnie z art. 15gg ust. 7 ustawy covidowej, jeden podmiot może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeżeli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Zdaniem organów nie ma możliwości łączenia instrumentów pomocowych z art. 15g i art. 15gg i art. 31zy i 31zo ustawy covidowej, gdyż instrumenty te mają charakter konkurencyjny i to po stronie przedsiębiorcy leży wybór jednego, najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania. Powyższego ograniczenia w możliwości przyznania wsparcia dla przedsiębiorcy organy upatrują w art. 15g ust. 18, art. 15ga ust. 3 pkt 3, art. 15gg ust. 7 czy art. 15zzb ust. 12. Ustawy o COVID-19. Co więcej, organy uznają, że dofinansowania covidove można otrzymać maksymalnie na 3 miesiące, a termin ten jest wspólny dla wszystkich świadczeń.

Przepisy ustawy covidowej

Z żadnego przepisu ustawy covidowej nie wynika jednak, aby przyznanie pomocy na podstawie jednego przepisu tej ustawy eliminowało możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie innej regulacji tego aktu, oczywiście w przypadku spełnienia wskazanych w przepisach warunków przyznawania takiej pomocy. Co więcej, dla każdego z rodzajów świadczeń przepisy ustawy covidowej wskazują odrębny termin, na który świadczenie może zostać udzielone i nie ma mowy o terminie 3 miesięcy, jak wspólnym „limicie” dla wszystkich świadczeń.

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Powyższe potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wynika, iż w przypadku złożenia wniosków o przyznanie pomocy na podstawie różnych przepisów ustawy covidowej, pomoc w postaci dofinansowania wynagrodzenia za pracę oraz należności składkowych od tego wynagrodzenia – przysługuje w stosunku do wynagrodzeń tych samych pracowników na podstawie poszczególnych wskazanych podstaw prawnych, zatem za więcej niż jeden okres trzymiesięczny (por. przykładowo wyrok NSA z 27 kwietnia 2022 r., I GSK 251/22). Żaden z przepisów ustawy o COVID-19 nie wskazuje, że przyznanie pomocy na podstawie art. 15g lub art. 15gg wyklucza przyznanie pomocy na podstawie art. 31zy lub 31zo ustawy covidowej, nawet w stosunku do tych samych pracowników (np. wyroki NSA z 2 marca 2022 r., I GSK 21/22, I GSK 19/22, z 27 kwietnia 2022 r., I GSK 284/22).

Podsumowując, przedsiębiorcy, którzy w zaufaniu do działania państwa otrzymają decyzję wojewódzkiego urzędu pracy zobowiązującą do zwrotu wsparcia covidowego powinni rozważyć złożenie odwołania, gdyż zdarzają się uchylenia decyzji zwrotowych już przez samorządowe kolegium odwoławcze, a szanse na uwzględnienie skargi przez sąd administracyjny są jeszcze wyższe.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Natalia Zaremba
Natalia Zaremba

Aplikantka radcowska

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita