Opodatkowanie wyciągów narciarskich podatkiem od nieruchomości

Analizując sytuacje prawną dotycząca wyżej wspomnianej kwestii można odnieść wrażenie, że temat jest wciąż „żywy” za sprawą nowego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2023 r. (III FSK 617/22).   Rok 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 lipca 2019 r. przesądził, że cała kolejka linowa czy wyciąg narciarski nie mogą być uznane za budowlę. Można było „założyć”, że spór tyczący się tych obiektów […]

Analizując sytuacje prawną dotycząca wyżej wspomnianej kwestii można odnieść wrażenie, że temat jest wciąż „żywy” za sprawą nowego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2023 r. (III FSK 617/22).

 

Rok 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 lipca 2019 r. przesądził, że cała kolejka linowa czy wyciąg narciarski nie mogą być uznane za budowlę.

Można było „założyć”, że spór tyczący się tych obiektów sportowych został zakończony.

Jednak jak to bywa w Polskim orzecznictwie coś co może wydawać się przesądzone, nie zawsze „przybiera” formę ostateczną.

Rok 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 107/21) wyrokiem z 20 października 2021r., powrócił do linii orzeczniczej uznającej, że kolejki linowe i wyciągi narciarskie powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości.

Rok 2023 r.

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2023 r. (III FSK 617/22), który ponownie wywrócił do góry nogami kwestię infrastruktury narciarskiej.

Rollercoaster zatoczył drugą pętle… jednak czy tylko na tym się skończy? Czas pokaże.

Opodatkowanie infrastruktury narciarskiej podatkiem od nieruchomości od całej swojej wartości?

Spółka, wskazała, że prowadzi działalność w zakresie kierowania i obsługi ośrodka narciarskiego i jest właścicielem związanej z tym infrastruktury narciarskiej obejmującej m.in.: sześcioosobową kolej linową, czteroosobową kolej linową, wyciągi narciarskie – w tym orczykowy i talerzykowy; wyciąg narciarski przenośny i przenośnik narciarski.

Koleje i wyciągi składają się z budynków, budowli i urządzeń technicznych, zaś przenośnik z urządzeń technicznych.

Spółka opisała, co składa się na budynki, budowle, urządzenia techniczne oraz instalacje. Spółka więc zapytała sąd czy (z wyłączeniem budynków) wszystkie wskazane obiekty infrastruktury ośrodka narciarskiego powinny wchodzić w skład podstawy opodatkowania jako budowle w podatku od nieruchomości?

Zdaniem spółki, opodatkowaniu powinny podlegać jedynie elementy budowlane, wzniesione z użyciem materiałów budowlanych.

Urządzenia techniczne nie powinny podlegać opodatkowaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 107/21) wyrokiem z dnia 20 października 2021 r., wyraził pogląd, że zmiana ustawy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 28 czerwca 2015 r.) nie przyniosła zasadniczych zmian w zakresie opodatkowania budowli.

Sąd orzekł, że kolejki linowe i wyciągi narciarskie powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości.

Dokonując wykładni przepisów spornych w sprawie WSA wskazał, że sporne obiekty zostały zaklasyfikowane jako budowle w całości w Prawie Budowlanym (w załączniku nr 1 do ww. ustawy), zatem podlegają opodatkowaniu jako całość, przy czym WSA podkreślał, że budowlami są także instalacje oraz urządzenia zapewniające możliwość użytkowania wyciągu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Opodatkowanie wyciągów narciarskich podatkiem od nieruchomości – linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 marca 2023 r. (III FSK 617/22) wskazał, że należy uwzględnić stan prawny od 28 czerwca 2015 r., w którym zmieniono definicję obiektu budowlanego poprzez usunięcie elementu całości techniczno-użytkowej.

Brak tego elementu budowli w odniesieniu do kolejek linowych, wyciągów narciarskich ma istotne znaczenie.

W stanie prawnym przed zmianą definicji obiektu budowlanego z roku 2015 r. element powiązania technicznego i użytkowego, był przesądzający dla opodatkowania budowli jako obiektu budowlanego.

Nowe brzmienie regulacji w opinii NSA wyłącza z opodatkowania urządzenia (w tym techniczne) i instalacje.

Poza tym obiekt budowlany ma być wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Kolejki linowe, wyciągi narciarskie składają się z elementów budowlanych wzniesionych z użyciem materiałów budowlanych jak i niebudowlanych (urządzenia techniczne).

Zatem zmiana przepisów w opinii NSA wpływała na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Należy opodatkować tylko elementy, które mają cechy budowli.

Urządzenia techniczne i podpory wraz z fundamentami nie stanowią całości technicznej, lecz całość użytkową.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane opodatkowaniu podlegają jedynie budowlane części urządzeń wymienionych w tym przepisie, a także fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita