Odstąpienie od kar SENT w czasach zarazy

Z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, sytuacja ekonomiczna polskich przedsiębiorców, w tym zwłaszcza branży transportowej będzie się pogarszać. Spadające przychody przy stałych kosztach oraz obciążeniach publiczno-prawnych mogą nie tylko wpływać negatywnie na płynność finansową krajowych przedsiębiorstw, ale również determinować ich dalsze funkcjonowanie na polskim rynku. Każde działanie minimalizujące koszty i straty finansowe ma w tej chwili kluczowe znaczenie. Kolejnym takim instrumentem jest możliwość zwracania się do organów podatkowych […]

Z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, sytuacja ekonomiczna polskich przedsiębiorców, w tym zwłaszcza branży transportowej będzie się pogarszać. Spadające przychody przy stałych kosztach oraz obciążeniach publiczno-prawnych mogą nie tylko wpływać negatywnie na płynność finansową krajowych przedsiębiorstw, ale również determinować ich dalsze funkcjonowanie na polskim rynku.

Każde działanie minimalizujące koszty i straty finansowe ma w tej chwili kluczowe znaczenie. Kolejnym takim instrumentem jest możliwość zwracania się do organów podatkowych o odstąpienie od nakładanych dotychczas masowo kar pieniężnych na gruncie tzw. ustawy SENT.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej nakładanej na gruncie ustawy SENT.

Kary na gruncie ustawy SENT sięgają od 10 tys. zł za pojedynczy błąd nawet o charakterze oczywistej omyłki pisarskiej w zgłoszeniu SENT do 100 tys. zł lub 46% wartości brutto przewożonego towaru. Dotychczas organy celno-skarbowe bezrefleksyjnie nakładały kary w każdym przypadku bez względu na charakter błędu co skutkowało gigantycznymi karami za drobne uchybienia bez możliwość skorzystania z odstąpienia od kar. 

Dopiero w obliczu istotnie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego, jak również zapewnień Rady Ministrów oraz Ministerstwa Finansów o szeregu mechanizmów wspierających przedsiębiorców, widzimy argumenty za występowaniem przez podmioty, wobec których toczą się postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na gruncie ustawy SENT z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na zaistnienie zarówno przesłanki ważnego interesu podmiotu, jak i interesu publicznego lub uzupełnienie wniosków składanych dotychczas.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy

***

Kiedy kontrola podatkowa prowadzi do zagrożenia
działalności przedsiębiorcy?

Trzeba powiedzieć jasno, że organy podatkowe zwłaszcza we współpracy z innymi organami państwa (Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i prokuraturą) w praktyce mogą zablokować działalność przedsiębiorcy w taki sposób, aby w krótkim czasie doprowadzić do zakończenia działalności spółki.

Podstawowym narzędziem jest zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych na majątku podatnika.

Zabezpieczenie może zostać zarządzone jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie podatek nie zostanie zapłacony a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

W praktyce dwa ostatnie przypadku nie są kontrowersyjne… [Czytaj dalej…]

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita