Odroczenie wykonania kary – czy jest możliwe?

Zasadą jest, iż kara pozbawienia wolności zostaje wykonana niezwłocznie. Zdarzają się jednak pewne wyjątki, kiedy odroczenie wykonania kary jest możliwe, a niekiedy nawet obowiązkowe. W związku z tym, że odroczenie jest wyjątkiem od reguły, niezbędne jest odpowiednie umotywowanie takiego wniosku. Kiedy więc sąd może wyrazić zgodę na odroczenie wykonania kary?

Odroczenie wykonania kary – czy jest możliwe?

Obowiązek, czy możliwość?

Należy zacząć od tego, iż prawo wyróżnia dwa rodzaje odroczenia kary pozbawienia wolności: obligatoryjne oraz fakultatywne. W niektórych przypadkach sąd musi wyrazić zgodę na jej odroczenie, natomiast w innych sąd jedynie może, ale nie musi wyrazić zgodę na odroczenie kary. Jest to zależne głównie od jego woli i spełnienia określonych przepisami przesłanek.

Obligatoryjne odroczenie kary pozbawienia wolności

Sąd obowiązkowo odracza karę pozbawienia wolności, w sytuacji, w której skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie orzeczonej kary. Chodzi przede wszystkim o sytuację, w której umieszczenie skazanego w zakładzie karnym mogłoby zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. W takich przypadkach kara zostaje odroczona obligatoryjnie przez sąd do czasu ustania przeszkody.

Fakultatywne odroczenie kary pozbawienia wolości

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli:

  • natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki,
  • także jeśli zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę, jest nadmiernie przeludniony, to znaczy, gdy powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw.

Czy skazany ma jakieś obowiązki po odroczeniu wykonania kary?

Oczywiście, odraczając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do:

  • podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,
  • zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu, lub
  • poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Adrianna Dąbrowska

Aplikantka radcowska

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita