17.11.2022

Obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej

Nie należy zapominać, że kontrolujący posiadają nie tylko uprawnienia, ale i szereg obowiązków związanych z kontrolą podatkową.

 

Jakie są obowiązki kontrolujących?

 

  • zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli (z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków) oraz doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia i okazanie legitymacji służbowej,
  • zawiadomienie kontrolowanego o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu,
  • dokonywanie czynności kontrolnych w obecności reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika (chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych),
  • powiadomienie kontrolowanego o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności (chyba że kontrolowany jest nieobecny i okoliczności sprawy uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie dowodu),
  • dokumentowanie przebiegu kontroli w protokole kontroli, a następnie doręczenie go kontrolowanemu,
  • rozpatrzenie zastrzeżeń kontrolowanego do protokołu kontroli.