25.11.2022

Kontrola podatkowa a bieg terminu przedawnienia

Co do zasady, zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Przepisy podatkowe przewidując jednak możliwość zawieszenia lub przerwania terminu przedawnienia, co skutkuje wydłużeniem czasu, w którym organy podatkowe mogą dochodzić od podatnika zapłaty danego podatku.

 

Jaka jest różnica miedzy zawieszeniem, a przerwaniem biegu terminu przedawnienia?

 

Zawieszony bieg terminu przedawnienia ulega zatrzymaniu, a po ustaniu okoliczności uzasadniających jego zawieszenie, biegnie dalej. Natomiast przerwany bieg terminu przedawnienia również ulega zatrzymaniu, jednakże po ustaniu okoliczności przerywających jego bieg, termin biegnie od nowa.

 

Jakie są przykładowe przyczyny zawieszenia biegu terminu przedawnienia?

 

– wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego,

– wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania podatkowego,

– wydanie decyzji, o odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej,

– doręczenie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Jakie są przykładowe przyczyny przerwania biegu przedawnienia?

 

– ogłoszenie upadłości przez zobowiązanego podatnika,

– zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony.

 

Czy kontrola podatkowa ma wpływ na termin przedawnienia zobowiązania podatkowego?

 

Kontrola podatkowa nie jest przesłanką, która inicjuje zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia, a więc sam fakt jej wszczęcia i prowadzenia nie może stanowić bezpośredniej przyczyny zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia w sprawie.

 

Należy jednak zauważyć, że wszczęcie i prowadzenie kontroli skarbowej może być powiązane ze wszczęciem postępowania karnego skarbowego, co stanowi przesłankę zawieszenia biegu terminu przedawnienia.