19.06.2023

Kontrola ETO (Europejskiego Trybunału Obrachunkowego). Jak sobie z nią poradzić?

Kntrola ETO

Realizowanie projektów finansowanych  z dotacji Unii Europejskiej często połączone jest z licznymi kontrolami w tym zakresie. Obecnie, bardzo popularne są kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – jednej z najważniejszych instytucji unijnych odpowiadających za kontrolę wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej. 

Obowiązek współpracy ETO

Najważniejszą dla Podatników kwestią jest współpraca z krajowymi instytucjami kontrolnymi (art. 287 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Nakłada on obowiązek współpracy ETO z krajowymi instytucjami kontrolnymi państw członkowskich na „zasadzie wzajemnego zaufania, zachowując swoją niezależność”. Zasada ta wyraża się przede wszystkim w powiadamianiu instytucji krajowych (Polska – Najwyższej Izby Kontroli) o planowanych kontrolach, a także możliwości wyznaczenia przez nie kontrolera-obserwatora, który uczestniczy w przeprowadzanej przez ETO kontroli. 

Kontrola ETO

Kontrola ETO odbywa się po wcześniejszym zawiadomieniu. Po kontroli natomiast zostają sporządzone wstępne ustalenia kontrolne, które nie są ustaleniami ostatecznymi. Dlatego też, w przypadku wykrycia przez organ nieprawidłowości (mogą one skutkować nałożeniem na beneficjenta sankcji określonych w przepisach prawa oraz umowach związanych z projektem) zaleca się wejście za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej w polemikę z wstępnymi ustaleniami ETO. 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

LITIGATO wspiera beneficjentów unijnych na wszystkich etapach postępowania ETO. Jak pokazuje nasze doświadczenie, przy wykazaniu nieprawidłowości przez ETO warto wejść w spór z tą instytucją – umiejętne wykorzystanie wiedzy na temat danego projektu oraz znajomość unijnych procedur jest w stanie zmienić negatywny wynik kontroli i tym samym zapobiec ewentualnemu zwrotowi dotacji.