Termin wszczęcia postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o SENT

– 6 miesięcy od kontroli na drodze, czy 5 lat od niedopełnienia obowiązku?

naruszenie przepisów ustawy o SENT

Na tle spraw dotyczących kontroli przestrzegania przepisów ustawy o SENT, w zakresie terminu wszczęcia postępowania w tym przedmiocie, w orzecznictwie sądów administracyjnych kształtowały się do niedawna dwie linie orzecznicze.

Pierwsze stanowisko

Według pierwszego stanowiska – wszczęcie postępowania w przedmiocie nałożenia kary jest niedopuszczalne po upływie 6 miesięcy od dnia kontroli, z uwagi na odpowiednie stosowanie art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej.

Drugie stanowisko

Zgodnie natomiast z drugą – niekorzystną dla przedsiębiorców – linią orzeczniczą, art. 165b § 1 O.p. nie ma zastosowania w postępowaniu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o SENT. Nie można zatem przyjąć, iż organ może wszcząć postępowanie wyłącznie w okresie 6 miesięcy od dnia kontroli na drodze.

Postanowienie Sądu Administracyjnego

Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 3 lipca 2023 r., sygn. akt II GPS 1/23, przyjął, że przepis art. 165b § 1 O.p. nie znajduje odpowiedniego zastosowania w sprawach nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o SENT.

Aktualna stała się zatem druga linia orzecznicza.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o SENT, kara pieniężna nie może być nałożona, jeżeli od dnia niedopełnienia obowiązku upłynęło 5 lat, zaś obowiązek zapłaty kary pieniężnej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty.

Ustawa o SENT zawiera więc regulację odnoszącą się wprost do kwestii przedawnienia i jednocześnie nie przewidziano w niej przedawnienia wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Aleksandra Medlarska

Doradca podatkowy / Adwokat

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita