Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości farmy fotowoltaicznej

Kwestią związaną z opodatkowaniem elektrowni fotowoltaicznej podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanie gruntu, na którym stoi instalacja. Częstym zjawiskiem jest bowiem budowanie farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych. Wówczas może się wydawać, że grunt na którym posadowiona jest instalacja fotowoltaiczna powinien być opodatkowany podatkiem rolnym.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości farm fotowoltaicznych

Kwestia opodatkowania farm fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości budzi wiele kontrowersji.

Opodatkowanie gruntu pod elektrownię fotowoltaiczną

Kwestią związaną z opodatkowaniem elektrowni fotowoltaicznej podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanie gruntu, na którym stoi instalacja.

Częstym zjawiskiem jest bowiem budowanie farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych.

Wówczas może się wydawać, że grunt na którym posadowiona jest instalacja fotowoltaiczna powinien być opodatkowany podatkiem rolnym.

Świadczy o tym stanowisko prezentowane przez podatników w sporach prowadzonych z organami podatkowymi, w świetle którego samo postawienie instalacji fotowoltaicznej na takim gruncie nie zmienia jego przeznaczenia i dalej może być wykorzystywany do prowadzenia produkcji rolnej, a w konsekwencji powinien być opodatkowany podatkiem rolnym.

Konsekwencją zaaprobowania stanowiska drugiego prezentowanego przez podatników byłoby opodatkowanie części działki podatkiem od nieruchomości, a pozostałej (faktycznie nieprzeznaczonej pod instalacje) – podatkiem rolnym.

Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej racjonalne i zdecydowanie korzystniejsze dla inwestorów.

Co na to organy administracyjne i podatkowe?

W orzecznictwie administracyjnym i rozstrzygnięciach organów podatkowych prezentowane jest natomiast przeciwne stanowisko.

Organy podatkowe i sądy administracyjne, w wydawanych rozstrzygnięciach wskazują, że w przypadku wybudowania farmy fotowoltaicznej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega cały grunt rolny, bez względu na powierzchnię zajmowaną przez instalację.

Oznacza to, że gruntem „zajętym na prowadzenie działalności gospodarczej” jest nie tylko grunt znajdujący się pod panelami fotowoltaicznymi, ale również grunt znajdujący się pomiędzy panelami.

Jak orzekł WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 28 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Sz 216/21:

Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Działka gruntowa o pow. 2 ha, która jest w posiadaniu Skarżącej jako przedsiębiorcy, pozostaje w ścisłym związku z prowadzoną przez Skarżącą działalnością gospodarczą, na niej bowiem ma zostać wybudowana farma fotowoltaiczna w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, cała działka gruntowa powinna być opodatkowana według zasad przewidzianych dla gruntów “związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków”, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Nie ma zatem znaczenia okoliczność, że przedmiotem zabudowy tej działki będzie maksymalnie 30% gruntu.

W przypadku istnienia wątpliwości co do sposobu opodatkowania gruntu, zachęcamy do skonsultowania ich z doradcą podatkowym.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości farmy fotowoltaicznej

Wielu podatników zadaje sobie pytanie, czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega cała instalacja fotowoltaiczna?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca.

Farma fotowoltaiczna składa się bowiem z części budowlanych (np. konstrukcji wsporczych) oraz niebudowlanych (np. panele fotowoltaiczne).

W praktyce każdy element będący częścią instalacji fotowoltaicznej powinien zostać oddzielnie analizowany w celu dokonania poprawnego zakwalifikowania do opodatkowania.

Zgodnie z prezentowanym w judykaturze stanowiskiem jedynie części budowlane instalacji fotowoltaicznej stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Przykładowo WSA w Warszawie w wyroku z dnia 7 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1932/18 wskazał, że:

Konstrukcja wsporcza wraz z panelem fotowoltaicznym w całości nie jest też “obiektem budowlanym” w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, gdyż frazy “wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem” nie można odnosić do panelu fotowoltaicznego. Panel nie jest instalacją umożliwiającą użytkowanie konstrukcji wsporczej, podobnie jak okablowanie. Okablowanie służy panelowi, a nie konstrukcji wsporczej. Obiektem budowlanym (budowlą) może być więc tylko konstrukcja wsporcza, jeśli jest wzniesiona “z użyciem wyrobów budowlanych” (art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane). Panel wraz z okablowaniem i konstrukcją wsporczą nie stanowi całości technicznej, lecz całość użytkową.

Sama stacja transformatorowa, która jest trwale związana z gruntem, wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach w świetle orzeczeń sądów administracyjnych jest natomiast uznawana za budynek.

Przykładowo WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt: I SA/Bd 18/20 wskazał, że:

stacje transformatorowe, bez ich rozróżniania, są budynkami w rozumieniu u.p.o.l.

Jakie elementy nie podlegają opodatkowaniu?

W świetle linii orzeczniczej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają natomiast:

  • panele fotowoltaiczne – Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 grudnia 2018 r., sygn. akt: II FSK 1275/18, wskazał, że:

panel fotowoltaiczny nie stanowi budowli w rozumieniu u.p.o.l. , ani nie został on przez ustawodawcę wymieniony wprost w przepisach Prawa budowlanego (do którego odwołuje się ustawa u.p.o.l.), ani też nie sposób uznać, że panel fotowoltaiczny stanowi z częścią budowlaną całość techniczno-użytkową. W tym zakresie istotne jest rozróżnienie pomiędzy budowlą, a urządzeniem technicznym.

  • urządzenia przymocowane do słupów wbitych w ziemię, np. kamery – WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 18 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 760/20 wskazał, że:

Zgodzić się należy z zarzutami skargi, że to nie tablica wyników jest niezbędna do korzystania z fundamentu pod nią, czy też system monitoringu jest niezbędny do korzystania ze słupków, które go podtrzymują – jest bowiem dokładnie na odwrót. Przedmioty te stanowią samodzielne, łatwo odłączalne od boiska, urządzenia techniczne, których celem nie jest zapewnienie użytkowania boiska piłkarskiego zgodnie z przeznaczeniem, lecz realizacja ich własnych, odrębnych celów – rejestracja obrazu oraz elektroniczna prezentacja wyników rozgrywki. Zgodnie zaś z jednoznacznym brzmieniem art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane opodatkowaniu podlegają jedynie budowlane części urządzeń wymienionych w tym przepisie, a także fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Magdalena Bugajska
radca prawny

Photo by American Public Power Association on Unsplash

***

Jak zgodnie z prawem oszczędzić na podatku od nieruchomości? 5 praktycznych wskazówek dla firm

Pozostał już tydzień na przygotowanie przez spółki deklaracji podatkowej w podatku od nieruchomości.

Zwykle podatnicy ograniczają się do przepisania danych z poprzedniego roku, co niejednokrotnie naraża ich na niepotrzebne koszty [Czytaj dalej…]

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita