Obowiązek umieszczania na stacjach paliw płynnych aktualnego porównania cen alternatywnych

W myśl art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875), jeżeli na stacji paliw płynnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane pojazdy samochodowe mogą być ładowane lub tankowane paliwami alternatywnymi, właściciel tej stacji umieszcza na tej stacji aktualne porównanie cen.

ceny na stacjach paliw

Aktualne porównanie cen przygotowuje minister właściwy do spraw energii dla wybranych grup samochodów osobowych możliwych do porównania co najmniej pod względem masy i mocy. Jest ono dokonywane zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2028/732 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wspólnej metodyki porównywania ceny jednostkowej paliw alternatywnych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE (Dz.Urz. UE L 123 z 18.05.2018).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza je do końca miesiąca następującego po kwartale, którego porównanie dotyczy, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.mos.gov.pl/energetyka/porownanie-cen-paliw-alternatywnych/. Przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw mogą pobrać porównanie średnich cen paliw alternatywnych ze średnimi cenami benzyny silnikowej i oleju napędowego w II kwartale 2023 r. oraz kosztu przejechania 100 km dla samochodów osobowych o mocy silnika w przedziale 100-150 KM w zależności od stosowanego paliwa.

Powyższe informacje powinny zostać umieszczone na stacji paliw w widocznym i dostępnym miejscu.

Kontrolę wykonania omawianego obowiązku przeprowadza Inspekcja Handlowa.

Przedsiębiorca, który nie przestrzega obowiązku informacyjnego, podlega karze pieniężnej. Wysokość kary wynosi od 500 do 2000 zł, przy czym nie może ona przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Aleksandra Medlarska

Doradca podatkowy / Adwokat

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita