Nowe horyzonty dla innowacyjnych podatników – współstosowanie ulgi B+R oraz IP Box

Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2023 r., sygn. akt II FSK 696/23, otwierają się nowe perspektywy dla przedsiębiorców korzystających z ulg na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zwanego IP Box. Wyrok ten rzuca światło na możliwość jednoczesnego stosowania obu tych ulg, co wzbudzało dotąd liczne wątpliwości i było przedmiotem wielu interpretacji podatkowych.

współstosowanie ulgi B+R oraz IP Box

Połączenie ulgi B+R z IP Box – czy to możliwe?

Wyrok NSA potwierdza możliwość łączenia ulg na działalność badawczo-rozwojową (B+R) z preferencyjnym opodatkowaniem dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP Box. Wbrew wcześniejszym wątpliwościom, NSA wskazuje, że ulga B+R i 5% opodatkowanie dochodu mogą być stosowane równolegle, lecz nie w odniesieniu do tego samego dochodu. W praktyce oznacza to, że inwestycje w innowacje mogą być jeszcze bardziej opłacalne.

Kluczowy punkt widzenia Sądu

NSA w uzasadnieniu wskazał, że ulga B+R nie polega na dwukrotnym pomniejszaniu przychodów o koszty jego uzyskania, tylko na pomniejszeniu podstawy opodatkowania, czyniąc te koszty kwotą ulgi w postaci odliczenia, co z punktu widzenia konstrukcji podatku dochodowego stanowi istotną różnicę. Ponadto Sąd słusznie zauważył, że w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, brak jest zakazu dokonywania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R w sytuacji, gdy zostały one zakwalifikowane do dochodu objętego preferencyjną stawką IP BOX.

Wnioski dla przedsiębiorców

W obliczu stanowiska NSA, przedsiębiorcy powinni ponownie ocenić swoje strategie podatkowe, zwłaszcza w kontekście inwestycji w innowacje i prawa własności intelektualnej. Współstosowanie ulg B+R oraz IP Box może przynieść znaczące oszczędności podatkowe, a tym samym zwiększyć konkurencyjność na rynku.

Warto zatem, idąc śladem przemyśleń zawartych w wyroku NSA, podjąć dialog z doradcami podatkowymi, aby w pełni wykorzystać dostępne preferencje podatkowe.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita