Kontrola cysterny przez służby celno – skarbowe

Czy możliwe jest odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej po kontroli na drodze cysterny przez funkcjonariuszy służby celno – skarbowej?

Kontrola cysterny przez służby celno - skarbowe

Po zatrzymaniu cysterny funkcjonariusze służby celno – skarbowej sporządzają protokół kontroli, stwierdzając w wielu przypadkach naruszenia m.in. w zgłoszeniach SENT. Następnie Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Ustawa o SENT przewiduje, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, podmiotu nabywającego albo przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek odpowiedniego podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, podmiotu nabywającego albo przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej.

Cele ustawy SENT

Sądy administracyjne wskazują, iż pojęcie interesu publicznego obejmuje takie elementy jak: proporcjonalność danej kary, stosunek kar nałożonych za przewozy dokonywane w tym samym czasie tym samym transportem do dochodu przewoźnika z tych przewozów, ustalenie, czy stwierdzone uchybienia stwarzają realne zagrożenia interesów Skarbu Państwa, czy są dokonywane w ramach oszustwa czy też innych przestępstw, czy nałożenie kary pieniężnej na skarżącego miało charakter prewencyjny i dyscyplinujący w odniesieniu do kolejnych przewozów.

Podkreślają przy tym, że kary przewidziane w ustawie SENT nie mają charakteru fiskalnego, ale przede wszystkim prewencyjny. Natomiast charakter represyjny przepisów tej ustawy winien odnosić się do podmiotów nieuczciwych, dokonujących przestępstw gospodarczych. Nie leży natomiast w interesie publicznym, aby nakładać na przewoźnika działającego legalnie dotkliwą karę pieniężną tylko z tej przyczyny, że dopuścił się on pewnych uchybień.

Po wszczęciu postępowania przez Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego przedsiębiorcy mogą zatem składać wniosek o odstąpienie od nałożenia kary. We wniosku takim należy dokładnie opisać przesłanki wystąpienia interesu publicznego lub ważnego interesu przedsiębiorcy.

Aleksandra Medlarska

Doradca podatkowy / Adwokat

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita