13.11.2022

Wszczęcie kontroli podatkowej – co w praktyce oznacza?

Co do zasady, wszczęcie kontroli następuje poprzez doręczenie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej kontrolowanemu lub ustanowionemu pełnomocnikowi.

 

Co musi zawierać upoważnienie do przeprowadzenie kontroli podatkowej?

 

– oznaczenie organu kontrolującego,

– datę i miejsce wystawienia upoważnienia,

– podstawę prawną kontroli,

– imię, nazwisko i numer legitymacji służbowej osoby kontrolującej,

– oznaczenie kontrolowanego,

– określenie zakresu kontroli,

– datę rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia kontroli,

– podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,

– pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

 

Upoważnienie, które nie spełnia powyższych wymagań, nie może stanowić podstawy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

 

Czy możliwe jest wszczęcie kontroli bez doręczenia imiennego upoważnienia?

 

W tym miejscu warto wspomnieć o nadzwyczajnym rodzaju wszczęcia kontroli – „na legitymację”.

 

Charakteryzuje się on możliwością wszczęcia kontroli bez doręczenia upoważnienia, a jedynie po okazaniu legitymacji służbowej. Jednakże w takiej sytuacji, kontrolowany w ciągu 3 dni od wszczęcia kontroli musi otrzymać upoważnienie do jej przeprowadzenia. W sytuacji niedoręczenia upoważnienia w ustawowym terminie, zebrane w czasie kontroli dokumenty nie będą mogły stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

 

Wszczęcie kontroli „na legitymację” jest szczególną sytuacją, która ma miejsce wyłącznie w sytuacji niezbędności podjęcia czynności dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

 

Nieobecność kontrolowanego – czy coś zmienia?

 

Jeżeli do momentu wszczęcia kontroli kontrolowany nie zdecydował się na umocowanie pełnomocnika, w sytuacji nieobecności, jest on obowiązany do ustanowienia pełnomocnika, który będzie działał wyłącznie w czasie nieobecności.

 

W przypadku nieobecności kontrolowanego i jego pełnomocnika, kontrola nie może być wszczęta. W takiej sytuacji, kontrola ulega zawieszeniu, a kontrolowany jest obowiązany do osobistego stawiennictwa w urzędzie.

 

Czy okres zawieszenia kontroli wlicza się do czasu trwania kontroli?

 

Okres zawieszenia kontroli nie wlicza się do czasu trwania kontroli.