14.11.2022

Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez naczelników urzędów skarbowych. Co do zasady ich właściwość wynika z miejsca zamieszkania lub siedziby kontrolowanego podatnika, jednak od tej zasady istnieje kilka wyjątków.

 

Jakie są przesłanki zmiany organu właściwego do przeprowadzenia kontroli podatkowej?

 

Pierwszą przesłanką, która skutkuje zmianą organu właściwego do przeprowadzenia kontroli jest zmiana adresu zamieszkania lub siedziby.

 

Nie dzieje się tak w dwóch przypadkach, gdy:

 

  •  organ wszczął już kontrolę lub postępowanie podatkowe,
  •  organ zakończył kontrolę, ale nie wszczął postępowania podatkowego.

 

Czy istnieje szczególny tryb wyznaczenia organu właściwego?

 

Możliwy jest również szczególny tryb wyznaczania właściwego organu. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez inny organ, niż organ właściwy miejscowo dokonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Sytuacja taka ma miejsce, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa lub konieczność zabezpieczenia dowodów popełnienia przestępstwa.

 

Kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uzgodnionej metody ustalania cen transferowych między powiązanymi podmiotami, przeprowadza Szef Krajowej Administracji Skarbowej.