15.11.2022

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jedynie w oznaczonych miejscach i czasie. Warto również pamiętać, że zebrane w kontroli dokumenty nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym, jeżeli upłynął wskazany w upoważnieniu termin zakończenia kontroli i nie został wyznaczony nowy termin.

 

W jakich miejscach i w jaki sposób organ może prowadzić czynności wynikające z kontroli podatkowej?

 

Czynności w ramach kontroli podatkowej mogą zostać przeprowadzone w:

 

  •  siedzibie kontrolowanego,
  •  miejscu przechowywania dokumentacji,
  •  miejscach związanych z działalnością prowadzoną przez kontrolowanego,
  •  siedzibie organu podatkowego.

 

Czynności związane z kontrolą podatkową mogą zostać przeprowadzone w siedzibie kontrolowanego tylko w godzinach prowadzenia jego działalności. Gdy godziny prowadzenia przez kontrolowanego uległy zmniejszeniu na skutek kontroli – czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie.

 

Co do zasady, księgi podatkowe przechowywane lub prowadzone poza siedzibą kontrolowanego, powinny zostać przez niego udostępnione w jego siedzibie na żądanie organu. Jeżeli jednak udostępnienie dokumentacji w siedzibie kontrolowanego związane jest z nadmiernymi trudnościami w prowadzeniu bieżącej działalności, księgi i dokumentacja mogą być udostępnione również w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania.

 

Za zgodą kontrolowanego, możliwe jest również przeprowadzenie kontroli podatkowej w siedzibie organu podatkowego, jeżeli mogłoby to usprawnić postępowanie kontrolne lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

 

Czy czas trwania kontroli podatkowej ma znaczenie?

 

Co do zasady, kontrola podatkowa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki i nie później niż w dniu oznaczonym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. W przypadku niezakończenia kontroli w terminie, organ jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli oraz nowy termin jej zakończenia.

 

Jeżeli nie został wskazany nowy termin zakończenia kontroli, dokumenty zebrane w postępowaniu po upływie terminu wskazanego w upoważnieniu nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

 

Zakończenie kontroli podatkowej następuje w dniu doręczenia protokołu kontroli.