23.11.2022

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Czynności kontrolne kontroli celno-skarbowej mogą być przeprowadzone tylko w ściśle określonych miejscach. Dla kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczące limitowania dni kontrolnych w roku kalendarzowym.

 

Miejsce prowadzenia kontroli

 

Czynności związane z kontrolą celno-skarbową mogą być wykonywane w:

 

  •  siedzibie  kontrolowanego,
  •  urzędzie celno-skarbowym,
  •  miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych,
  •  innych miejscach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  •  innych urzędach obsługujących organy Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Czas prowadzenia kontroli

 

Co do zasady, kontrola celno-skarbowa powinna zakończyć się bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej wszczęcia. Organ może jednak przedłużyć okres kontroli, zawiadamiając kontrolowanego o przyczynach przedłużenia kontroli i przewidywanym czasie jej zakończenia.

 

W orzecznictwie wskazuje się jednak, że niedoręczenie zawiadomienia o nowym terminie zakończenia czynności kontrolnych przed jego upływem nie powoduje zakończenia kontroli, która może być kontynuowana. W przypadku braku wskazania nowego terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej, dokumenty zgromadzone po upływie terminu nie mogą stanowić dowodu.

 

Podczas prowadzenia kontroli celno-skarbowej nie obowiązują ograniczenia i gwarancje wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców. Ponadto, przepisy prawa nie wskazują, ile czasu powinno upłynąć pomiędzy zakończeniem jednej, a wszczęciem kolejnej kontroli, jednakże co do zasady nie jest możliwe poddanie kontroli tej samej kwestii w zakresie tego samego przedsiębiorcy.

 

Powyższe wskazuje, że termin zakończenia kontroli celno-skarbowej może być wielokrotnie przedłużany, to kontrolowany może podjąć działania pozwalające na weryfikację czasu trwania kontroli w jego przedsiębiorstwie.