12.11.2022

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – co dalej?

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jest z reguły pierwszym pismem, z którym ma do czynienia podatnik w toku kontroli podatkowej.

 

Co do zasady, zawiadomienie podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli przez organ podatkowy jest obligatoryjne. Podmiot kontrolowany nie może zostać zaskoczony kontrolą organu podatkowego, ponieważ jest to niezgodne z przepisami. Co istotne, organ może wszcząć kontrolę dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Okres między zawiadomieniem kontrolowanego, a wszczęciem kontroli nie może przekroczyć 30 dni, w innym przypadku – organ musi zawiadomić kontrolowanego raz jeszcze.

 

Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jest możliwe jedynie na jego wniosek lub po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Wcześniejsza kontrola może być dla kontrolowanego korzystna lub nie. Nie ma w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy od sytuacji faktycznej kontrolowanego.

 

Co zawiera zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej?

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

 

  •  oznaczenie organu kontrolującego,
  •  datę i miejsce wystawienia zawiadomienia,
  •  oznaczenie kontrolowanego,
  •  wskazanie zakresu kontroli,
  •  pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji,
  •  podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

 

Który element zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jest najważniejszy?

 

Z punktu widzenia kontrolowanego najważniejszym elementem zawiadomienia jest wskazanie zakresu przyszłej kontroli. Pozwala to bowiem na zapoznanie się z zakresem przedmiotu kontroli i podjęcie odpowiednich działań, przykładowo poprzez przygotowanie dokumentów czy rozważenie złożenia korekty deklaracji.

 

Czy kontrolowany może ustanowić pełnomocnika w toku kontroli podatkowej?

 

Prawem kontrolowanego jest ustanowienie w toku kontroli pełnomocnika/reprezentanta. Wyznaczenie pełnomocnika (doradcy podatkowego, prawnika) jest gwarancją poszanowania praw kontrolowanego i zapewnia obiektywną analizę sytuacji przez specjalistę z zewnątrz.

 

 

 

Kiedy organ ma prawo nie zawiadomić o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej?

 

Co do zasady, organ jest zobowiązany do zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Wyjątki od tej zasady obejmują następujące sytuacje:

 

 

Organ nie zawiadomi o kontroli, jeśli dotyczy ona m.in.:

 

zasadności zwrotu podatku VAT, dochodu ze źródeł nieujawnionych, niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, podatku od wydobycia niektórych kopalin, zasadności zwrotu podatku z tytułu wypłaconych należności.

 

 

Organ nie zawiadomi o kontroli również w sytuacji, gdy kontrola:

 

ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ma być podjęta w związku z uzyskanymi na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, została wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej i jej użytkowania lub sporządzania spisu z natury; ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej.

 

 

Organ nie zawiadomi o kontroli również w sytuacji, gdy organ posiada informacje, że kontrolowany:

 

 

został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego lub przeciwko obrotowi gospodarczemu lub z ustawy o rachunkowości, jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczenie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

 

W powyżej wymienionych przypadkach nie jest zatem konieczne zawiadomienie kontrolowanego podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Już po wszczęciu kontroli, podatnik zostaje poinformowany o przyczynie wszczęcia kontroli bez zawiadomienia.